دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقایسه و مشاهده


Widget not in any sidebars

شیمیزو و همکارانش]15[ نیز یک لوله مربعی شکل به عنوان عضو محصورکننده و هسته با مقطع صفحهای و صلیبی را مورد آزمایش قرار دادند.
سریدهارا]16[ یک هسته داخل غلاف نگهدارنده را پیشنهاد کرد که بار محوری فقط به هسته اعمال میشود. در این سیستم، با جلوگیری کردن از کمانشهای هسته توسط غلاف، هدف رسیدن هسته به تنش تسلیم است. رفتار هسته در این سیستم به نسبت سختی بین هسته و غلاف بستگی دارد. با اعمال بار، نمونه ابتدا در مود اول کمانش میکند و هسته در دو انتها و در وسط توسط غلاف نگهداشته میشود، با افزایش بار محوری امکان کمانش هسته در مودهای بعدی نیز وجود دارد.
(ج)
(د)
(ب)
(الف)

شکل3-5 : مقاطع پیشنهاد شده مهاربند BRB بدون مصالح پرکننده
(الف)سوزوکی (ب)تادا (ج)شیمیزو (د)سریدهارا
ایواتا]17[ در سال 2000 بر روی 4 مدل مختلف مهاربند BRB بررسی مقایسهای انجام داد که در زیر به نتایج آن اشاره میکنیم:
نمونه اول مدل پیشنهادی فوجیموتو بود. این قطعه در سختکنندههای انتهایی دچار شکست شد و همچنین ماده پر کننده نیز آسیب دید. کرنش ماکزیمم 3% شد که در سیکل 14 اتفاق افتاد. (شکل3-6-الف)
نمونه دوم مدل پیشنهادی شیمیزو بود. این نمونه در مقایسه با نمونههای دیگر عملکرد ضعیفتری داشت. کمانش در وسط هسته فلزی در سیکل دوم اتفاق افتاد، در حالیکه کرنش 1% بود. همچنین استهلاک انرژی این نمونه نیز پایین بود. (شکل3-6-ب)
نمونه سوم مدل پیشنهادی فوکودا بود که شامل یک صفحه فولادی تخت بود که توسط دو مقطع ناودانی که با پیچهای با مقاومت بالا به هم متصل شده بودند، از کمانش جانبی هسته جلوگیری میشد. کمانش جانبی در سختکنندههای جانبی در حالیکه کرنش 5/2% بود، اتفاق افتاد و در کرنش 3% پیچهای اتصال نیز تسلیم شد. (شکل3-6-ج)
نمونه چهارم مدل پیشنهادی سوزوکی بود. همانند نمونه دوم از مصالح پرکننده استفاده نشده بود، در لحظه تغییر مکان متناظر با کرنش 2%، کمانش جانبی در وسط مهاربند مشاهده شد و همچنین چندین ترک نیز در لوله مستطیلی دیده شد که در کرنش 5/2% شکست. هر دو در سیکل دوم بارگذاری اتفاق افتاد. (شکل3-6-د)
(د)
(ج)
(ب)
(الف)
شکل3-6 : منحنی رفتار چرخهای چهار نمونه
(الف) رفتار مدل فوجیموتو (ب) رفتار مدل شیمیزو (ج) رفتار مدل فوکودا (د) رفتار مدل سوزوکی
فوجیموتو بر روی پنج نمونه با مقطع کلی یکسان با شکل مقطع 3-4-الف، آزمایشهای متعددی انجام داد. در این نمونهها ابعاد هسته ثابت بوده و فقط خصوصیات غیرخطی مصالح متفاوت انتخاب شدند. نسبت بار کمانشی اولر به بار تسلیم مصالح ( PE/Py ) در بازه 55/0 تا 82/3 متفاوت است. نمونهها تحت بارگذاری چرخهای آزمایش شدند، تا جاییکه به زاویه متناظر تغییر شکل طبقات و بار طراحی برسند. آزمایشها نشان میداد که در نمونههایی که نسبت مقاومت کمانشی اعضای محصورکننده بزرگتر از مقاومت تسلیم باشد، رفتار چرخهای سازه مطلوبتر میشود که در شکل 3-7 نشان داده شده است.
(ب)
(الف)
شکل3-7 : نتایج آزمایش نمونههای مختلف (الف) PE/Py=0.75(ب) PE/Py=3.53
همچنین فوجیموتو با انجام آزمایشهای متعدد بر روی مواد غیرچسبنده و جداکننده، در نهایت برای مقطع مهاربند ارائه داده، یک نوار وینیل- ماستیک پر شده با مصالح پلیاستر پیشنهاد کرد. همچنین تغییر مکان اولیه موجود در هسته (اعم از نقص اولیه یا مشکلات اجرا) نیز مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. نشان داده شد که نقص اولیه فقط در مواردیکه مقدار بار بحرانی مصالح پرکننده با بار تسلیم هسته تفاوت چندانی نداشته باشد، حائز اهمیت میشود.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...