دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقایسه و محاسبه


Widget not in any sidebars

(4-102)
برای نشان دادن دقت این معادلات در نگارههای زیر این روابط را به همراه دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو به نمایش گذاشتهایم.
نگارهی4-6: ضریب چهارم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[70].
نگارهی4-7 : ضریب پنجم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[70].
نگارهی4-8: ضریب ششم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[32].
نگارهی4-9 : ضریب هفتم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[32].
این نمودارها را میتوان از لحاظ کشیده بودن یا پهن بودن مولکول از هم تفکیک کرد. در نگارههای زیر نمودارها را از هم تفکیک نمودهایم تا دقت کار بهتر مشخص شود.
نگارهی4-10 : ضریب چهارم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[70].
نگارهی4-11 : ضریب چهارم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[70].
نگارهی4-12 : ضریب پنجم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[70].
نگارهی4-13 : ضریب پنجم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[70].
نگارهی4-14 : ضریب ششم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[32].
نگارهی4-15 : ضریب ششم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[32].
نگارهی4-16 : ضریب هفتم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[32].
نگارهی4-17 : ضریب هفتم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[32].
دادههای محاسبه شده با روش مونت کارلو برای ضریب هشتم ویریال فاز همسانگرد را نیز از مرجع[71و30] استفاده نموده و رابطهی (4-103)را روی آن برازش نمودهایم که در زیر آورده شده است.

(4-103)
در نگارهی 4-18 نتایج این رابطه با دادههای مونت کارلو مقایسه شده است.
نگارهی4-18 : ضریب هشتم ویریال کاهش یافته بر حسب نسبت طول به عرض. خط تیره مربوط به کار حاضر و نقاط، دادههای به دست آمده با روش مونت کارلو هستند[71و30].
برای سنجیدن دقت بیشتر معادلات پیشنهادی در این بخش، ضرایب ویریال دقیق کره را با مقادیر به دست آمده از معادلات پیشنهادی این بخش در مقایسه میکنیم. در جدول زیر این مقایسه آورده شده است.
جدول 4-2: مقایسهی نتایج معادلات به دست آمده برای ضرایب ویریال در و مقادیر دقیق کره
ضرایب ویریال کاهش یافتهی دقیق کره [5]
ضرایب ویریال کاهش یافته از معادلات پیشنهادی این بخش