دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقایسه و مفاهیم

محور سوم کوچکتر از دو نیم محور دیگر باشد بیضیوار پهن شده در دو قطب یا به اختصار پهن نام دارد.
Widget not in any sidebars

سه محور عمودی بیضیوار با، و نامگذاری میشوند که به طور کلی طولشان متفاوت است. قطر مولکول در راستای این سه مسیر با داده میشود. با این فرض که که در آن را طول واحد فرض میکنیم. با این فرض سه قطر بیضیوار به صورت میباشد. اگر دو تا از قطرهای بیضیوار یکسان باشد بیضیوار یک مستدیر (شبه کره) نامیده میشود.
با توجه به تعاریف و فرضیات بالا شبه کرهی کشیده به صورت و شبه کرهی پهن به صورت میباشد. نسبت طول به عرض بیضیوار، ، برای شبه کرهی کشیده برابر با و برای شبه کرهی پهن برابر با است.
ضریب دوم ویریال اجسام محدب سخت، رابطهی(4-83)، میتواند به صورت زیر بازنویسی شود.
(4-84)
که پارامتر تحدب مولکول نام دارد و برابر است با:
(4-85)
که ، و به ترتیب شعاع متوسط انحنا، سطح و حجم مولکول بیضیوارند.
4-7-1 عبارتهای تحلیلی دو پارامتری برای ضرایب ویریال بیضیوارهای سخت
هدف این بخش، به دست آوردن عبارتهای تحلیلی با پارامترهای تحدب برای ضرایب ویریال بیضیوارهای سخت است. به همین منظور بعضی از مفاهیم هندسهی جسم سخت را به کار میبریم.
برای اجسام محدب سخت میتوانیم نامساویهای مینکوسکی [68] را در نظر بگیریم.
(4-86)
(4-87)
(4-88)
از این نامساویها میتوان دو پارامتر زیر را تعریف نمود.
(4-89)
(4-90)
با مقایسهی این دو تعریف و تعریف به نتایج زیر میرسیم.
(4-91)
برای یک کره و مقدار واحد هستند و برای هر جسم محدب دیگر هر دو بزرگتر از یک هستند.
پارامتر،قبلاً توسط نیومن و للاند [69] برای به دست آوردن معادله حالت کلی اجسام محدب سخت به کار برده شده بود. پارامتر هم برای شبه کرهی کشیده و هم برای شبه کرهی پهن یکسان است اما پارامتربرای شبه کرههای کشیده بزرگتر از شبه کرههای پهن است. بنابراین با این پارامتر میتوانیم مولکولهای کشیده و پهن را از هم تشخیص دهیم.
برای توصیف ضرایب ویریال مرتبهی سوم به بعد تنها پارامترکافی نیست و برای توصیف دقیقتر آن به پارامترهای دیگری نیاز است. کارلوس وگا[70]، دادههای محاسبه شده به روش مونت کارلو مربوط به ضرایب سوم تا پنجم فاز همسانگرد را با عبارتهای تحلیلی بسیار دقیق بیان نموده که در این عبارات دو پارامتر و به کار برده است. این دو پارامتر به صورت زیر تعریف میشوند.
(4-92) و
این عبارات به صورت زیر میباشند.
(4-93)
(4-94)