دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه
 • 1-2-2 پژوهش های مرتبط مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………….43
  2-2-2 پژوهش های ارتباط بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………….46
  2-2-2 جمع بندی و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………..48
  فصل سوم: فرایند پژوهش
  روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..52
  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….52
  3-3 نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..52
  5-3 ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
  6-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………56
  7-3 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..57
  فصل چهارم: یافته های پژوهشی
  داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….59
  1-1-4 متغیرهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..59
  یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….61
  1-2-4 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………61
  2-2- 4 فرضیه فرعی یک………………………………………………………………………………………………………………………………..61
  3-2-4 فرضیه فرعی دو……………………………………………………………………………………………………………………………………63
  4-2-4 فرضیه فرعی سه…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
  1-1-5فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
  2-1-5فرضیه فرعی یک…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
  3-1-5فرضیه فرعی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………….73
  4-1-5فرضیه فرعی سه……………………………………………………………………………………………………………………………………75
  محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….78
  1-2-5خارج از اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………………………………78
    مقاله درباره تجزیه واریانس و شیمیایی
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.