دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطه‌مند

دانلود پایان نامه
 • 2-2-5در اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….78
  3-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..79
  1-3-5پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………79
  2-3-5پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………..79
  منابع
  منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
  منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
  چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
  فهرست جداول
  عنوان صفحه
  جدول 1-3 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………53
  جدول 2- 3 سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………53
  جدول 3-3 سابقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
  جدول 4-3 سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
  جدول 1-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..59
  جدول 2-4- میانگین و انحراف معیار ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………………..60
  جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار ابعاد بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………60
  جدول 4-4- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………….61
  جدول 5-4- نتایج تحلیل رگرسیون مدیریت ارتباط با مشتری از روی مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند به شیوه همزمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
  جدول 6-4 ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..64
  جدول 7-4- نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مدیریت ارتباط با مشتری از روی ابعاد مدیریت دانش……… 65
  جدول 8-4- نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مدیریت ارتباط با مشتری از روی ابعاد بازاریابی رابطه‌مند……66

  بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری
  در بین کارمندان بانک‌های شهرستان سپیدان
  به وسیله: روح اله کریمی

    تحقیق رایگان درمورد بهبود عملکرد و مقدار خطا
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.