دانلود پایان نامه ارشد درمورد طول موج و انتخابی

(ب)
Widget not in any sidebars

(ج)
شکل 4-22: کمانش موضعی مقطع قوطی شکل (الف) کمانش موضعی زیرجزء سختشده مقطع قوطی شکل (ب) مود اول جزء سختشده چندگانه (ج) مود دوم جزء سختشده چندگانه
شکل 4-23: کمانش اعوجاجی مقطع قوطی شکل با اجزای سختشده چندگانه
شکل 4-24: کمانش کلی خمشی اولر مقطع قوطی شکل با اجزای سختشده چندگانه
مقطع سوم مدل شده، مقطع صلیبی شکل میباشد. نتایج آنالیز نرمافزار را نیز میتوان بهاینصورت تحلیل کرد:
به ازای طول نیمموج کوتاه و متوسط، مقطع دچار کمانش اعوجاجی گردیده (شکل 4-25) و در طول موجهای بلند، کمانش کلی خمشی اولر (شکل 4-26) مشاهده شده است.
(الف)
(ب)
شکل 4-25: کمانش پیچشی مقطع صلیبی
(الف)مود کمانشی پیچشی در نیم موج کوتاه (ب)مود کمانشی پیچشی در نیم موج متوسط
شکل 4-26: کمانش کلی خمشی اولر مقطع صلیبی شکل
بنابراین با دانستن مودهای کمانشی و نیز شکل کمانشی مقاطع مورد مطالعه، به بررسی رفتار این مقاطع به عنوان هسته مهاربند جدید مقاوم در برابر کمانش پرداخته میشود.
در مهاربند جدید مقاوم در برابر کمانش، هدف، رسیدن مقطع هسته به تسلیم میباشد که این مهم با کنترل مودهای کمانشی مختلف هسته میسّر خواهد شد. جهت کنترل کمانشهای هسته، از یک سیستم غلاف خارجی با شکل مناسب که در پیرامون هسته قرار میگیرد، استفاده خواهد شد. غلاف خارجی بایستی قادر به کنترل کمانشهای موضعی، اعوجاجی و کلی پیچشی یا خمشی اولر هسته باشد.
با انتخاب شکل مقطع مناسب غلاف برای هر یک از مقاطع هسته C شکل، قوطی و صلیبی شکل، عملکرد و کفایت مقطع انتخابی غلاف بررسی خواهد شد.
برای مقطع C شکل هسته با اجزای سختشده، یک مقطع مستطیلی مطابق شکل 4-27 به عنوان غلاف درنظرگرفته میشود. با توجه به شکل کمانشهای موضعی، اعوجاجی و کلی هسته میتوان نتیجه گرفت که این شکل غلاف میتواند مانع از کمانشهای کلی پیچشی و خمشی هسته شود. ولی در مقابل کمانشهای موضعی و اعوجاجی هسته در مودهایی که مطابق شکلهای 4-18-الف و4-19-الف، اجزای سختشده جان، دچار کمانش به طرف داخل مقطع شدهاند، غلاف نمیتواند مانع از کمانشهای موضعی و اعوجاجی هسته شود.
شکل 4-27: مقطع C شکل با اجزای سختشده و مقطع غلاف پیرامونی
جهت جلوگیری از کمانشهای موضعی و اعوجاجی بیان شده، میتوان شکل مقطع غلاف را بهصورت شکل 4-28 در نظر گرفت. شکل مقطع غلاف پیشنهادی جدید تا حدی پیچیده بوده و ممکن است در عمل نتوان چنین مقطعی از غلاف و هسته را اجرا کرد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مقطع C شکل با اجزای سختشده، جهت تحقق هدف مهاربند جدید مقاوم در برابر کمانش که در درجه اول جلوگیری از کمانش هسته بوده و در درجه دوم اجرای ساده مهاربند است، مناسب نباشد.
(ب)
(الف)

شکل 4-28: (الف) مقطع غلاف پیشنهادی (ب) مقطع هسته C شکل و غلاف پیرامونی
برای مقطع قوطی شکل هسته با اجزای سختشده چندگانه نیز یک مقطع مربعی مطابق شکل 4-29 به عنوان غلاف درنظر گرفته میشود. با توجه به شکل کمانشهای موضعی، اعوجاجی و کلی هسته میتوان نتیجه گرفت که این شکل غلاف میتواند مانع از کمانش اعوجاجی و نیز کمانش کلی خمشی هسته شود، ولی در مقابل کمانش موضعی زیرجزء سختشده و جزء سختشده چندگانه هسته، مقطع غلاف پیشنهادی نمیتواند مانع از کمانشهای موضعی و اعوجاجی هسته شود.
شکل 4-29: مقطع قوطی شکل با اجزای سختشده چندگانه و غلاف پیرامونی
برای مقطع صلیبی شکل 4-17-ج نیز میتوان شکل مقطع لوزی-مربع همانند شکل 4-30 در نظر گرفت. با دقت در شکل کمانشهای هسته صلیبی شکل و همچنین شکل مقطع غلاف پیرامونی، میتوان مشاهده کرد که مقطع غلاف پیشنهادی میتواند مانع کمانشهای اعوجاجی و کلی خمشی اولر هسته شود.