دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و شرکت های سرمایه گذاری

2-13-2-6. تحقیق احمدپور و همکاران (1388)
در این تحقیق، رفتار مدیریت سود و رابطه آن با ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی، مدیران غیرمؤظف (ابزار نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی) و سرمایه گذاران نهادی عمده (ابزار نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی)، بررسی شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق براساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانه های مطلوب سودآوری(سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل) تعیین می شود عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون بااستفاده از اطلاعات 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382-1385 و از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است.
Widget not in any sidebars

نتایج بررسی رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود نشان داد که اقلام تعهدی غیرعادی نمی تواند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نماید و به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشد. همچنین نتایج آزمون نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود، بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه برای دستکاری سود بالاست، مدیران غیرمؤظف و سرمایه گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند.
2-14. خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری مدیریت سود، هموارسازی سود و انواع آن پرداخته شد و سپس تحقیقات صورت گرفته در کشورهای خارجی و ایران و نتایج بدست آمده از آن ها در زمینه مدیریت سود ارائه گردید.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
این تحقیق سعی بر آن دارد تامیزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود را میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمورد بررسی قرار دهد. در این فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می شود. همچنین در مورد روش تحقیق، انتخاب دوره زمانی تحقیق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.
3-2. روش تحقیق
روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. این تحقیق سعی بر آن دارد که استفاده از یکی از ابزارهای مدیریت سود یعنی تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، این تحقیق در برگیرنده تحقیق شبه تجربی و از نوع کاربردی است. از لحاظ بعد زمانی با توجه به استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به گذشته، پژوهش حاضر یک تحقیق پس رویدادی (گذشته نگر) به شمار می آید. بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
3-2-1. قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شاملسه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سودمورد بررسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق 8 ساله و از ابتدای سال 1380 لغایت پایان 1387 تعیین شده است.
ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-2-2. جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، که از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس فعال بوده اند.
برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری موردنظر باشد از روش حذفی استفاده شده است. برای این منظور 5 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور به شرح زیرند:
1- شرکت باید در گروه شرکت های واسطه گریهای مالی یا شرکت های سرمایه گذاری نباشد.
2- سال مالی شرکت پایان اسفند ماه باشد.
3- شرکت در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد.
4- بیش از 6 ماه وقفه در انجام معاملات شرکت وجود نداشته باشد.
5- اطلاعات کامل و تفصیلی صورت های مالی سالانه شرکت مورد نیاز این تحقیق برای دوره مورد بررسی موجود باشد.
بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد 50 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. بنابراین،مشاهدات ما به 400 سال – شرکت رسید که این مشاهدات در قالب 17 صنعت مختلف می باشد. تعداد شرکت های نمونه بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط سازمان بورس و ارواق بهادار برای صنایع شرکت ها، به تفکیک هر صنعت در نگاره 3-1 ارائه شده است.