دانلود پایان نامه ارشد درمورد شبکه بندی و رفع مشکل


Widget not in any sidebars
شکل ‏432-مشتقات پایداری دینامیکی با تغییرات فرکانس نوسانات 109
شکل ‏51- هندسه کپسول بازگشتی MUSES_C 112
شکل ‏52- شبکه بندی کپسول بازگشتی MUSES_C 112
شکل ‏53- شرایط مرزی به کار رفته برای حل جریان حول کپسول بازگشتی MUSES_C 113
شکل ‏54- نمودار زاویه پیچشی براساس زمان در نوسان اجباری کپسول بازگشتیMUSES_C 118
شکل ‏55- الگوریتم کد عددی نوسانات آزاد 120
شکل ‏56- نمودار زاویه پیچشی بر اساس زمان در نوسانات آزاد کپسول دو بعدی MUSES_C 121
شکل ‏57- نمودار زاویه پیچشی بر اساس زمان در نوسانات آزاد ایرفویل NACA0012 122
شکل ‏58-مقایسه نمودار زاویه پیچشی در نوسانات آزاد و اجباری کپسول دو بعدی MUSES_C 124
شکل ‏59- مقایسه نمودار زاویه پیچشی در نوسانات آزاد و اجباری کپسول سه بعدی MUSES_C 124
شکل ‏510- مقایسه نمودار زاویه پیچشی در نوسانات آزاد کپسول دو و سه بعدی MUSES_C 125
شکل ‏511-مقایسه تغییرات بیشترین دامنه نوسان در نوسانات اجباری و آزاد کپسول دو و سه بعدی MUSES_C 126
شکل ‏512- مقایسه تغییرات فرکانس نوسانات در نوسانات اجباری و آزاد کپسول دو و سه بعدی MUSES_C 126
فهرست جدول‌ها
جدول ‏21-مشخصات حل و جریان حول ایرفویل NACA64A010 37
جدول‏22- مشخصات حل و جریان حول ایرفوی NACA0012 45
جدول ‏31-مشخصات حل و جریان حول کپسول بازگشتیMUSES_C 61
جدول ‏32- ضرایب برا، پسا و پیچشی در شبکه هایی با تعداد سلول های متفاوت در حالت پایا 76
جدول ‏33- مشتقات پایداری در شبکه هایی با تعداد سلول های متفاوت در حالت ناپایا 76
جدول ‏41-مشتقات پایداری دینامیکی در پارامترهای محیطی مختلف 104
مقدمهای بر پایداری اجسام پرنده
یک فضاپیما در مسیر برگشت به زمین، برای موفقیت در ماموریت و سالم رسیدن به زمین، علاوه بر پایداری استاتیکی، جهت حفظ مسیر خود نیازمند پایداری دینامیکی و کنترل دامنه زاویه نوسانات حرکتی خود می‌باشد.
به طور کلی اجسام بازگشتی به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول پرتابههای بالستیکی هستند که برای محدوده برد زیاد استفاده میشوند. دسته دوم کپسولهای تحقیقاتی برگشتپذیری هستند که یا در مدار زمین چرخیده و سپس به زمین بازگشته و یا به سمت سیارات دیگر برای تحقیق فرستاده شده و نمونهها را برمیگردانند. کپسولهای بازگشتی به دلیل مسافت زیاد تا سطح زمین دارای سرعت بسیار بالایی هستند و بنابراین دارای مشکلات حرارتی و کنترلی میباشند. برای رفع مشکل حرارت معمولاً از شکلهای بلانت استفاده میشود. این اشکال با ایجاد یک موج ضربهای جدا شده از بدنه علاوه بر ایجاد نیروی پسای زیاد، حرارت کمتری به بدنه منتقل میکنند. از طرفی برای کپسولهای برگشتی که از چتر نجات به عنوان وسیله بازیابی آیرودینامیکی استفاده میکنند، نوسانات حرکتی موضوع بسیار مهمی است؛ چون باید قبل از باز شدن چترنجات زاویه حمله کپسول کمتر از ده درجه باشد تا چتر به درستی باز شده و عمل نماید. در غیر اینصورت چتر عمل نکرده و کپسول سقوط آزاد نموده و با سرعت خیلی زیاد به سطح زمین اصابت میکند. با دلایل ذکر شده میتوان نتیجه گرفت کنترل پایداری دینامیکی اجسام بازگشتی مسئله حائز اهمیتی است. جهت کنترل این اجسام، نیاز به محاسبه نیروهای آیرودینامیکی در حالت ناپایا می‌باشد. در نتیجه، بررسی پایداری دینامیکی این اجسام در حالت غیردائم و به دست آوردن ضرایب آیرودینامیکی تاثیرگذار در پایداری دینامیکی، از الزامات طراحی اجسام بازگشتی میباشد.
از آنجا که هدف این پروژه بررسی پایداری دینامیکی یک کپسول بازگشتی در نوسانات پیچشی اجباری و آزاد است در ادامه به مطالعه آیرودینامیک جریان غیردائم، انواع پایداری، پایداری دینامیکی، عوامل موثر در ایجاد ناپایداری دینامیکی، مدلهای آشفتگی و نوسانات اجباری و آزاد پرداخته خواهد شد.