دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان

دانلود پایان نامه

سن

 • زیر30 سال
  30تا40 سال
  40 تا 50 سال
  بالای 50 سال
  کل
  فراوانی
  41
  47
  18
  2
  108
  درصد
  38
  5/43
  7/16
  9/1
  100
  5-3 ابزار پژوهش
  ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که دراختیار کارکنان قرار گرفت. این پرسشنامه ها شامل: پرسشنامه پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان احمد خردمند ، مدیریت دانش نوناکو و بازاریابی رابطه مند جواد عباسی است.
  پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان
  برای اندازه گیری متغیر مدیریت ارتباط با مشتری از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری که توسط احمد خردمند (1391) تهیه و تدوین گردیده استفاده خواهد شد. این پرسشنامه دارای 6سوال می باشد شیوه نمره گذاری این پرسشنامه از نوع طیف لیکرت می باشد که شامل 5گزینه از بسیار زیاد تا خیلی کم می باشد در این پرسشنامه هر چه جمع امتیازات پرسشنامه بالاتر باشد، بیانگر اعمال قوی تر سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان مورد بررسی می باشد. عکس این قضیه نیز صادق است. در راستای روائی پرسشنامه نیز پس از نظرسنجی از 10 نفر متخصص در زمینه روائی محتوائی پرسشنامه ، مشخص گردید که پرسشنامه حاضر دارای روائی صوری می باشد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و82/0 می باشد .
  مدیریت دانش
  برای اندازه گیری متغیر مدیریت دانش از پرسشنامه مدیریت دانش که توسط نوناکو(2000) تهیه و تدوین گردیده استفاده خواهد شد. این پرسشنامه دارای 26سوال می باشد و مدیریت دانش را در 4بعد بیرونی سازی ترکیب درونی سازی و اجتماعی سازی می سنجد . شیوه نمره گذاری آن بصورت 5گزینه ای است و گزینه های آن شامل:کاملا مخالفم تاکاملا موافقم می باشد. در راستای روائی پرسشنامه نیز پس از نظرسنجی از 10 نفر متخصص در زمینه روائی محتوائی پرسشنامه ، مشخص گردید که پرسشنامه حاضر دارای روائی صوری می باشد .به منظورسنجش پایایی این پرسشنامه ، با روش آلفای کرونباخ برابر با 0.86 می باشد.
  بازاریابی رابطه مند
  برای سنجش بازاریابی رابطه مند از پرسشنامه بازاریابی رابطه مند جواد عباسی(1382) استفاده شد .این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است .ابعاد این پرسشنامه شامل اجتماعی، تبادل اطلاعات ،فعالیت های فروش ونظارت بر روابط می باشد .
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.