دانلود پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی و انتخابی


Widget not in any sidebars
556/13
5143/13
4
16/22
761/19
6921/19
5
ضرایب ویریال مراتب بالاتر به دلیل در نظر گرفتن برهمکنشهای تعداد بیشتر ذرات، انتگرالهای پیچیدهتری نسبت به ضریب دوم دارند.
4-5 هندسهی بیضیوار سخت
مدتهای مدیدی است که دانشمندان علاقهمند به بررسی خواص سیستمها با مولکولهای غیرکروی سخت و به خصوص مایعات با مولکولهای محدب سخت هستند. علاوه بر این که سیستم جسم محدب سادهترین مدل برای مطالعهی اثر شکل مولکولی هستند، مفیدترین سیستم مرجع را در محاسبات اختلالی خواص ترمودینامیکی سیستمهای واقعی فراهم میکنند[55]. مایع جسم محدب، مدلی عالی برای مایعات چند اتمی است و نقش مهمی را در توصیف خواص ساختاری، دینامیکی و استاتیکی مایعات مولکولی و اتمی بازی میکند.
جسمی محدب است که اگر دو نقطه روی سطح آن را به هم وصل کنیم، کاملاً درون آن واقع شود [17]. صفحهی مماسی که یک جسم محدب را در یک و فقط یک نقطه قطع کند، صفحهی کمکی محلی نامیده میشود. اگر، بردار یکهی عمود بر سطح در نقطهای که در موقعیت نسبت به مبدأ انتخابی در مرکز جرم جسم باشد، تابع محلی
(4-19)
را تعریف میکنیم که طول عمودی از مبدأ تا صفحهی کمکی است و آن را تابع کمکی مینامیم.
برای یک جسم کروی همیشه در راستای مسیر شعاعی است و یک تابع عمومی برابر با شعاع جسم است. در اجسام غیر کروی، و به طور کلی، موازی نیستند ویک مشخصهی محلی است.
با توجه به تعریف جسم محدب، بیضیوار یک جسم محدب است. در نگارهی 4-2 زاویههای و ، به ترتیب زاویههای قطبی و سمتی مربوط به فاصلهی عمودی از صفحهی کمکی است.
نگارهی 4-2: بیضیوار و صفحهی کمکی در موقعیت
صفحات گذرنده از فضای بیضیوار با بردار
(4-20)
تعریف میشوند که پارامتر مقیاس است که به طور پیوسته از صفر تا یک تغییر میکند. در سیستم جسم سخت
(4-21)
میباشد که
(4-22)
تانسور واحد است. پارامترظاهر شده توسط کورتیس و داهلر در مرجع [61] معرفی شده است. تبدیل از پایهی به با یک ماتریس دوران متعامد انجام میشود.
(4-23)
که به صورت زیر میباشد.
(4-24)