دانلود پایان نامه ارشد درمورد درآمدهای غیرعملیاتی و دوربین واتسون

980/0
Widget not in any sidebars

993/0
944/0
897/0
857/0
برای بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین-واتسن استفاده شده است. اگر مقدار آماره دوربین واتسن نزدیک به عدد 2 باشد، می توان استقلال باقیمانده ها را بپذیریم. با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره های 4-3 و 4-4 مقدار آماره دوربین واتسون برای هر دو مدل شماره 1 و 2 نزدیک به عدد 2 می باشد (295/2 و 026/2) از این رو استقلالباقیماندههاپذیرفته می شود.
همچنیناز نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شده که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشاندهنده همگنی در واریانس می باشد.
4-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیات
دراین قسمت، مدل های ذکرشده در فصل سوم با استفاده از روش تحلیل پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. آزمون مفروضات آماری مربوط به مدل های تحقیق شامل بررسی نرمال بودن باقیمانده ها، همسان بودن واریانس باقیمانده ها، استقلال باقیمانده ها و عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل نیز همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن، بعد از نتایج آزمون فرضیات به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.
4-4-1. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق
هدف فرضیه اول تحقیق بررسی رابطه بین سود عملیاتی غیر منتظره و درآمد های غیرعملیاتی در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی می باشد که فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل تعریف است:
:در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته نخواهد شد.
:در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته خواهد شد.
جهت بررسی رابطه میان سودعملیاتی غیر منتظره و درآمد های غیرعملیاتیهمانطور که در فصل سوم بیان شد از مدل ارائه شده توسط مک وی (2006) استفاده شده است که یک مدل رگرسیون تک متغیره بوده و بصورت زیر تعریف شده است:
نتایج حاصل از آزمون به شرح نگاره 4-7 می باشد.
نگاره 4-7 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق
متغیرهای مدل
ضریب
آماره
سطح
معنی داری
آماره
سطح
معنی داری
ضریب