دانلود پایان نامه ارشد درمورد درآمدهای غیرعملیاتی و مدل رگرسیون


Widget not in any sidebars

(3-7)
که در آن :
= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال
= خالص دارایی های شرکت در سال که از تفاضل دارایی های عملیاتی و بدهیهای عملیاتی حاصل می شود.
= اقلام تعهدی شرکت در سالکه بر مبنای فرمول زیر محاسبه شده است:
(3-8)
که در آن:
= سود عملیاتی شرکت در سال
= وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت در سال
= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال
لازم به ذکر است برای همگن سازی متغیرها، اقدام به تبدیل آنها به درصدی از فروش شده است.
= درصد تغییرات در فروش سال نسبت به سال مالی قبل از آن که بر مبنای فرمول زیر محاسبه شده است:
(3-9)
که در آن برابر با خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال می باشد.
= متغیر مجازی که اگر درصد تغییر در فروش کمتر از صفر باشد، این متغیر برابر است با همان درصد تغییر در فروش () و در غیراینصورت صفر می باشد.باتوجه به اینکه تغییر در فروش مثبت و تغییر در فروش منفی اثرات متفاوتی بر سود خالص دارند، لذا لازم است هر دو متغیر فوق به عنوان متغیر مستقل در مدل لحاظ شوند.
3-5-1-2. تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره ()
مطابق با تحقیق مک وی (2006)تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره از اختلاف بین تغییرات سود عملیاتی گزارش شده و تغییرات سود عملیاتی پیش بینی شده با استفاده از مدل رگرسیون زیر محاسبه می شود:
(3-10)
نحوه محاسبه و تعریف متغیرهای موجود در این مدل ریاضی همانند مدل قبلی بوده با این تفاوت که تغییرات () در متغیرهای این مدل لحاظ گردیده است.
3-5-2. متغیرهای مستقل تحقیق وشیوه محاسبه ی آنها
متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که ازطریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود.  این متغیر توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود.متغیرهای درآمدهای غیرعملیاتی () و هزینه های غیرعملیاتی () متغیرهای مستقل این تحقیق می باشند که در ادامه نحوه محاسبه آن ها ارائه شده است.
3-5-2-1. درآمدهای غیرعملیاتی ()
درآمدهای غیرعملیاتی بصورت درصدی از فروش نشان داده شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:
(3-11)
که در آن: