دانلود پایان نامه ارشد درمورد بهای تمام شده و صورتهای مالی


Widget not in any sidebars
= تغییرات سودعملیاتی غیرمنتظره
با توجه به مبانی نظری عنوان شده، انتظار می رود ضریب منفی و ضریب مثبت باشد.همچنین فرضیه های سوم و چهارم نیز به ترتیب با استفاده از دو مدل زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:
(3-3)
(3-4)
که در آن:
= سود عملیاتی غیرمنتظره
= هزینه های غیرعملیاتی
= تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره
با توجه به مبانی نظری عنوان شده برای فرضیه های سوم و چهارم انتظار می رود ضریب مثبت و ضریب منفی باشد.
3-5. معرفی متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یاصفت یا عاملی اطلاق می شودکه بین افراد جامعه مشترک بوده، می تواند مقادیرکمی وارزشهای متفاوتی داشته باشد. تقریباًدرهرتحقیقی شناخت متغیرها، اندازه گیری آنها وبررسی نحوه ی آثار و روابط آنها با یکدیگر موردنظر است. متغیرها انواع گوناگون دارند و براساس مبانی مختلفی طبقه بندی می گردند(حافظنیا،1383).متغیرهای این تحقیق که درمدل ها مورد استفاده قرارگرفته اند به صورت زیرمی باشند:
3-5-1. متغیرهای وابسته تحقیق وشیوه ی محاسبه آن ها
متغیر وابسته، متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند. متغیرهای سود عملیاتی غیرمنتظره () و تغییرات در سود عملیاتی غیرمنتظره () متغیرهای وابسته این تحقیق می باشند که در ادامه نحوه محاسبه آن ها ارائه شده است.
3-5-1-1. سود عملیاتی غیرمنتظره()
مطابق با تحقیق مک وی (2006)سود عملیاتی غیرمنتظره از اختلاف بین سود عملیاتی گزارش شده و سود عملیاتی پیش بینی شدهبوده با استفاده از مدل رگرسیون زیر محاسبه شده است. بطوریکه پس از برآورد مدل، مقدار باقی مانده حاصل از آنها () که نشان دهنده اختلاف میان مقادیر واقعی با مقادیر پیش بینی شده سود عملیاتی می باشد برابر با سود عملیاتی غیرمنتظره خواهد بود.
(3-5)
در رابطه فوق:
= سود عملیاتی شرکت در سال می باشد که به صورت زیر محاسبه شده است:
(3-6)
در این رابطه:
= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال
= بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال
= هزینه های عمومی، اداری و فروش در سال
= هزینه های استهلاک در سال که از یادداشت های همراه صورتهای مالی شرکتها استخراج شده است.
= نرخ گردش دارایی های شرکت در سالکه با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیده است: