دانلود پایان نامه ارشد درمورد ابتلا به بیماری و محل استقرار

دانلود پایان نامه

همچنین شمار قابل توجهی ازنرهای ایمپلنت شده با تستوسترون , چند زنه شده و باعث جذب دو و گاهی سه ماده و استقرار آنان در قلمروهای بزرگ خود شدند. این دادهها قویا نشان میدهد که ماهیت سیستم های جفت گیری پرندگان تقریبا با الگوهای زمانی ترشح هورمون تنظیم شدهاست.

 • 2-6-8 تستوسترون در انسان
  در انسان تستوسترون می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی، سکته مغزی و دیابت را افزایش دهد تستوسترون تمایل به کاهش کلسترول خوب 1و افزایش کلسترول بد2افزایش رسوبات چربی در اطراف ارگانهای داخلی بدن و در قسمت بالای شکم افزایش فشار خون کاهش حساسیت بدن به انسولین و افزایش وزن دارد.
  2-6-9 تستوسترون در گاو
  تولید آندروژن در گاو هلشتاین بین 5 و 10 ماهگی از سطح قبل از بلوغ نزدیک به بالغ افزایش، اما نرخ رشد ثابت است. از هورمون رشد هیپوفیزدر همان گاو از2 تا 4 ماه سن بالا بود، اما پس از یک اوج در هنگام تولد، هورمون رشد پلاسما به طور قابل توجهی تا 12ماه سن. سطوح از درونزا آندروژن دیده میشود، و iهورمون رشد به نرخ رشد مربوط نیست.
  2-6-10 تزریق تستوسترون در گونه های دیگر
  مطالعات انجام شده در موش های صحرایی، موش، میمون ها نشان می دهد که رفتارهای رقابتی و یا تهاجمی در دوران بلوغ افزایش، در حالی که این رفتارتوسط اخته کردن کاهش و با تزریق تستوسترون افزایش یافتهاست. تستوسترون میتواند اثرات خود را با یکی از دو روش زیر اعمال نماید یا در گیرنده های آندروژن بعد از تبدیل به 5 آلفا دی هیدروتستوسترون و یا در گیرندههای استروژن پس از آروماتیزاسیون به استرادیول. این می توانداز طریق مکانیسم های ژنومی برای تحریک تولید پروتئینها و یااز طریق مکانیسمهای غیر ژنومی به تنظیم فعالیتهای عصبی عمل نمایند.
  تستوسترون اگزوژن در خرگوشهای نر عقیم، تصلب شرایین را مهار میکند. اولوفا و بوگارت )1954( هیچ مدرکی دال بر وجود بقایای تستوستروناز گوشت خرگوشهای گروهشاهد و تحت درمان با تستوسترون زمانیکه به موشهای صحرایی نراخته وماده تغذیه میشدند مشاهده نکردند.
  2-7 دستگاه تولید مثل جنس نر در طیور
  بیضه‌هااز دوعضو کوچک بیضوى تشکیل شده‌اند که در انتهاى جلوئى کلیه و در دیواره پشتى بدن آویزان هستند. رنگ معمولى بیضه‌ها زرد است ولى بعضى اوقات ممکن است داراى رنگدانه‌ باشند بیضه چپ کمى بزرگتر از بیضه راست مى‌باشد. هر بیضه از تعداد زیادى لوله‌هاى سیلندرى‌شکل تشکیلشدهکهبهآنها لوله‌هاى سمینوفرمنى‌ساز مى‌گویند. سلول‌هاى اسپرماتوزوئید در این لوله‌ها ساخته مى‌شود
  اسپرماتوزوئید‌ها از یک سر کشیده و گردن و دم تشکیل شده و در مایع منى شناور هستند مایع منى به‌وسیله لوله‌هاى منى بر یا به کلوآک برده مى‌شود. کلوآک از سه قسمت تشکیل مى‌شود که به‌وسیله پرده افقى از هم جدا مى‌شوند. در قسمت وسطى برجستگى کوچکى وجود دارد که به منزله آلت تناسلى خروس مى‌باشد و کانال دفران در کنار آن باز مى‌شود. در هنگام جفتگیرى کلوآک خروس در روى کلوآک مرغ قرار مى‌گیرد و مایع انزال به‌وسیله این برجستگى به داخل اوى‌دوکت که مدخل آن در دیواره کلوآک مرغ قرار گرفته است مى‌ریزد. دستگاه تولید مثل خروس از دو بیضه تشکیل شدهاست که در قسمت پشتی حفره بدن و درست در جلوی کلیه ها قرار گرفتهاند. مجاری متعدد بیضه به مجرای دفران راه می یابند و از آن طریق مایع منی به پاپیلاعضوی برجسته در ناحیه پشتی کلواک رفته و از آنجا به عضو جفتگیری که در یک قسمت از کلواک قرار گرفته میرسد. این چهار روز طول میکشد و به طور طبیعی مایع منی درمجرای دفران ذخیره میشود. آلت تناسلی خروسها خیلی کوچک است ، در حالیکه آلت تناسلی پرندگان آبزی رشد یافته و بزرگ است.
  لنفی که در آلت تناسلی پیدا می کند باعث سفت شدگی مختصر آن می شود وای این اندام از کلواک خارج نخواهد شد. هنگام جفت گیری کلواک پرنده ماده باز میشده و مایع منی در این مکان ریخته میشود و سپس مایع منی مسیر اویدوکت را به طرف بال طی میکند .اسپرماتوزئید خروسها دارای یک سر طویل میباشد که دم طویلی نیز در انتهای آن قرار گرفته است. PHمایع منی در حدود ۷ تا ۴/۷ است. حجم مایع منی در هر جفت گیری در شروع روز ممکن است بیش ار ۱ سیسی باشد که پس از چندین جفت گیری به کمتر از ۱/۰ سیسی میرسد.
  2-8 سیستم ماهیچه هاوعضلات در طیور
  ماهیچه عامل حرکت اندامهای مختلف بدن است . ماهیچه های بال برای بال زدن , ماهیچه های پا برای حرکاتی مانند راه رفتن , دویدن , جهش گرفتن اجسام یا شکار و سایر ماهیچهها برای انجام کارهای متفاوت دیگر به کار میروند . وضعیت ماهیچه های هر قسمت از بدن به نوع استفاده ای که از آنها می شود بستگی دارد . در پرندگان گوشتخوار یا دانه خوار بدان جهت که مجبور به تکه تکه کردن گوشت یا استفاده از دانه هستند , ماهیچه های منقار به طور نسبی قوی شدهاست . در پرندگانی مانند شاهین و عقاب که احتیاج به پرواز سریع دارند , ماهیچه های سینه و بال نیز بسیار قوی است .
  رنگ ماهیچهها بسته به نوع آن سفید و یا قرمز است . بافت ماهیچه ای قرمز دارای چربی ذخیره و خون زیادتری است . از این رو برای کارهای مداوم و سریع اهمیت بیشتری دارد . پرندگانی مانند شهد خوار ها که بیشترین فعالیتشان در پرواز است حدود 25تا 30 درصد وزن بدنشان به ماهیچههای پرواز اختصاص دارد , در حالی که فقط 2 تا 3 درصد از وزن بدنشان را ماهیچههای پاها تشکیل میدهد . در پرندگان شکارگر که برای گرفتن شکار از پاها استفاده میکنند , ماهیچههای پاها به طور نسبی از بسیاری پرندگان دیگر قویتر است .
  2-9 دستگاه تناسلی و دفع ادرار
  دستگاه تناسلی و دفع ادرار پرندگان ارتباط زیادی به یکدیگر دارد. دستگاه تناسلی نرهااز دو بیضه شروع می شود. رنگ بیضه ها بطور معمول کرمی است اما گاهی به رنگ خاکستری تیره و یا حتی سیاه تر دیده شدهاند. محل استقرار بیضهها در دیواره پشتی بدن و درانتهای جلویی کلیههاست . بیضهها درحالت معمولی کوچکند اما در فصل تولید مثل تا 500 برابر بزرگ میشوند.
  هر یک از بیضهها در بر گیرنده تعداد زیادی لوله استوانهای شکل به ناملولههایمنیسازاست کهدرآنهانرزامه (اسپرماتوزوئید) ساخته میشود. مایع نرزامه درزمان جفتگیری از بالوعه نر به بالوعه ماده ریخته می شود و از آنجا به داخل لوله تخم بر راه مییابد . در مادهها اغلب بجز شکارگرها فقط تخمدان سمت چپ رشد می کند و فعال است . این تخمدان شبیه خوشه انگور است و در آن تعدادی تخمک زرده در مراحل مختلف رشد وجود دارد.
  تخمدان به لوله بزرگ پهن و تاخوردهای به نام مجرای تخم باز میشود که بخش اعظم فضای بطنی به خصوص در قسمت چپ بدن را فرا گرفته است. تخمک بارور نشده و یا بارور شده پس از تشکیل سلول و تقسیمات متوالی ) ضمن عبور از ناحیه پیمانه تا زهدان با تشکیل سفیده ای رقیق و دو غشای پوستهای) از جنس کربنات کلسیم و طی مراحل تکمیلی و تشکیل اتاقک هوا در طرف پهنتر تخم تقریبا کامل شده و در آخرین مرحله مادهای مرطوب بنام روپوست کوتیکول روی خلل و فرج پوسته تخم را می گیرد تا دفع تخم از بالوعه را آسانتر سازد .
  عضو اصلی دفع ادرار کلیهها هستند که از سه لب تشکیل شدهاند هر لب خود دارای تقسیمات کوچکتریاست. تعداد کلیه ها دو عدد میباشد که پایینتر از ششها، در ناحیه کمر و چسبیده به پشت قرار گرفتهاند. مجرای ادراراز وسط لب میانی به بالوعه منتهی میشود. پرندگان فاقد مثانه بوده و ادرار از کلیهها توسط میزنای مستقیم به بالوعه ریخته و همراه با مدفوع بهصورت نیمه جامد خارج میگردد. دستگاه دفعادرار،در هر دو جنس مانند هماست .
  باروری در گلههای مادر گوشتی در شرایط جوی معتدل ، اعمال برنامه روشنایی ، حرارت و تهویه مناسب چندان مشکل نمی‌باشد ولی در سال‌های اخیر که پرورش نژادهای گله‌های مادر گوشتی در نقاط گرم نیز مرسوم گردیده و حتی بیشترین گوشت مرغ دنیا امروزه در این نقاط تولید میشود لذا اعمال برنامه مدیریت روشنایی، حرارت و تهویه در سالن‌های اکثراً باز این مناطق امری چندان ساده نبوده و نیاز به آگاهی کامل و مدیریت ویژه خود را دارد.(3،2،1)
  در چنین مناطقی اگر بتوان شروع بلوغ جنسی را تا سن 23 الی 25 هفتگی به تأخیر انداخت می‌توان انتظار تولید مطلوب را نیز داشت ، ولی با بروز بلوغ زودرس ، علاوه بر افزایش تعداد تخم مرغ‌های ریز و غیر قابل جوجه‌کشی، در خروس‌ها نیز کاهش شدید فعالیت جنسی زودرس ظاهر میشود.
  کاهش فعالیت جنسی زودرس در خروس‌ها، امروزه یکی از مشکلات عمده پرورش نژادهای گوشتی در نقاط گرم بوده و موجب گردیده است که پرورش دهندگان به‌اجبار قسمت و یا حتی تمام خروس‌ها را در اواسط دوره تولید با خروس‌های جوان‌تر تعویض نمایند . امری که مشکل ، هزینه بر و از نظر بهداشتی نیز غیر قابل قبول میباشد.
  با عنایت به موارد اشاره شده و با توجه به سلیقه متفاوت مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف دنیا در رابطه با نوع تولیدات طیور ، که به تبع آن عملکرد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد برای دستیابی به بهترین بهره‌وری، نیاز به بازبینی در تمام موارد مدیریت نیز امری ضروری میباشد.
  2-10 علائم فنوتیپی خروسهای بالغ
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.