دانلود پایان نامه ارشد درباره یادگیری تلفیقی و انحراف معیار

دانلود پایان نامه
 • – – – 10.11 53 536.09 خطا
  – – – – 56 100268 مجموع
  نتایج تحلیل یک طرفه کوواریانس در جدول فوق مقایسه‌ی بین میانگین‌های نمرات پس آزمون سواد سلامت بین دو گروه را با تعدیل اثر پیش آزمون نشان می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل چون برای سطر گروه (0.000=Sig) کوچک‌تر از سطح معناداری (05/0=α) می‌باشد یعنی:
  (0.000=p) با مقدار (25.448=F) پس گفته می‌شود که فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می‌شود همچنین با توجه به ضریب اتا می‌توان گفت با ثابت نگه داشتن نمرات پیش آزمون، کاربرد شیوه‌ی تعاملی تجربی در قیاس با روش معمول آموزش در مدارس، حدود 32 درصد تغییرات نمرات پس آزمون سواد سلامت دانش آموزان را تعیین و تبیین می‌نماید.
  فرضیه دوم:
  آموزش مبتنی بر محیط‌های یادگیری تلفیقی (تعاملی تجربی) بر سواد بهداشتی دانش آموزان تأثیر دارد.
  جدول (10-4): میانگین و میانگین تعدیل تحلیل کوواریانس «سواد بهداشتی»
  گروه میانگین میانگین تعدیل شده خطای انحراف معیار تعداد
  آزمایش (تعاملی تجربی) 40.45 40.4 0.554 29
  کنترل (روش مرسوم) 36.37 36.42 0.575 27
  جدول فوق میانگین‌های تعدیل نشده و تعدیل شده و انحراف معیار را برای متغیر وابسته (نمرات پس آزمون سواد بهداشتی) در دو روش آموزشی (آموزش به شیوه‌ی تعاملی تجربی در گروه آزمایش و آموزش به روش مرسوم در گروه کنترل) نشان می‌دهد. با توجه به اینکه برای مقایسه‌ی تأثیر روش‌های مختلف آموزشی از میانگین‌های تعدیل شده استفاده می‌شود زیرا این میانگین حالت استاندارد شده داشته و با در نظر داشتن آن امکان مقایسه‌ی بین روش‌ها وجود دارد، مشاهده می‌شود که میانگین تعدیل شده گروه آزمایش (40.4) در رتبه‌ی اول و میانگین گروه کنترل (36.42) در رتبه دوم قرار دارد. لذا می‌توان گفت که آموزش به شیوه‌ی تعاملی تجربی از تأثیرگذاری بیشتری بر روی نمرات پس آزمون سواد بهداشتی دانش آموزان برخوردار بوده است.
  جدول (11-4): تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون «سواد بهداشتی» دو گروه
  ضریب تأثیر Sig F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر
  0.338 0.000 13.532 117.97 2 235.94 الگوی تصحیح شده
  0.564 0.000 68.524 597.38 1 597.38 مقدار ثابت
  0.007 0.534 0.393 3.42 1 3.42 پیش آزمون
  0.313 0.000 24.189 210.87 1 210.87 گروه
  – – – 8.72 53 462.04 خطا
  – – – – 56 83627 مجموع
  نتایج تحلیل یک طرفه کوواریانس در جدول فوق مقایسه‌ی بین میانگین‌های نمرات پس آزمون سواد بهداشتی بین دو گروه را با تعدیل اثر پیش آزمون نشان می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل چون برای سطر گروه (0.000=Sig) کوچک‌تر از سطح معناداری (05/0=α) می‌باشد یعنی:
  (0.000=p) با مقدار (24.189=F) پس گفته می‌شود که فرض صفر رد و فرض پژوهش پذیرفته می‌شود همچنین با توجه به ضریب اتا می‌توان گفت با ثابت نگه داشتن نمرات پیش آزمون، کاربرد شیوه‌ی تعاملی تجربی در قیاس با روش معمول آموزش در مدارس، حدود 31 درصد تغییرات نمرات پس آزمون سواد بهداشتی دانش آموزان را تعیین و تبیین می‌نماید.
  فرضیه سوم:
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.