دانلود مقاله CRM و

دانلود پایان نامه
 • CRM <--- استراتژی crm .72 1.382 .922 .005
  CRM <--- فناوری اطلاعات .82 1.424 .333 .000
  CRM <--- مدیریت دانش“>مدیریت دانش .53 1.166 .672 .003
  CRM <--- سازماندهی .79 1.682 .382 .000
  CRM <--- تکنولوژی
  .84 1.479 .522 .006
  CRM <--- کانال های ارتباطی .80 1.417 .401 .000 4-3-3 معادلات ساختاری
  متغیرهای مستقل، روابط تجاری محور را با x1 ، استراتژی CRM را با x2 ، فناوری اطلاعات را با x3 ، مدیریت دانش را با x4، سازماندهی را با x5 و تکنولوژی را با x6 ، کانال های ارتباطی را با x7 و متغیر وابسته مدیریت ارتباط با مشتری را با Y نمایش میدهیم، با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به دادهها، به صورت زیر میباشد:
  Y = 0.32 + 0.70 x1 + 0.72 x2 +0.82 x3 + 0.53 x4 + 0.79 x5 + 0.84 x6 + 0.80 x7
  با استفاده از این مدل رگرسیونی، هر مقداری از متغیر مدیریت ارتباط با مشتری را میتوان با استفاده از متغیرهای مستقل پیشبینی کرد. حال برای تعیین اینکه کدامیک از متغیرهای مستقل دارای بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته هستند، ضرایب استاندارد شده متغیرهای مستقل محاسبه میشود، هر متغیری که دارای ضریب استاندارد بیشتری باشد، تأثیر بیشتری بر روی متغیر وابسته دارد.
  4-3-4 ضرایب استاندارد شده متغیرها
  ضرایب استاندارد شده متغیرهای مستقل در نمودار زیر آمدهاست.

  نمودار(4-5) ضرایب استانداردشده متغیرها در بانک ملت
  همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود، متغیر فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر و متغیر مدیریت دانش کمترین تأثیر را بر روی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری دارند.
  4-3-5 مقایسهی مدل مستقل و مدل پیشنهادی
  به منظور بررسی مناسبت مدل، از معیارهای زیر استفاده میشود. هر چه مقادیر این معیارها به عدد 1 نزدیکتر باشند مدل مناسبتر است. منظور از مدل مستقل، مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست؛ به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود.
  جدول(4-7)مقایسه بین مدل پیشنهادی و مدل مستقل دربانک ملت
  NFI RFI IFI CFI GFI AGFI RMSEA
  مدل پیشنهادی 0.910 0.893 0.955 0.841 0.854 0.795 0.056
  مدل مستقل 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.