دانلود مقاله پیشگیری واکنشی یا کیفری و پیشگیری واکنشی


Widget not in any sidebars

این بند با توجه به بند 5 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم یافته است. در این بند آمده است: « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
یکی از وظایف قوهی قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است. هر چند راهکار عملی اجرای این اصل تعیین نگردیده است ولی با تصویب کلیات لایحهی پیشگیری گامهای موثری در این جهت برداشته خواهد شد.
پیشگیری قضایی نوعی پیشگیری واکنشی یا کیفری یا پسینی است که بعد از ارتکاب جرم صورت میپذیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود.
از آنجا که پیشگیری قضایی ناظر به مراحل مختلف فرآیند دادرسی میباشد و در این مراحل پلیس تحت امر مقامات قضایی انجام وظیفه مینماید، پیشگیری قضایی و پلیسی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.(نجفی ابرندآبادی، 1386، صص 4تا7)
2-3-4-3- پیشگیری انتظامی
در بند «ج» ماده یک لایحه پیشگیری از جرم آمده است: « پیشگیری انتظامی عبارت است از تدابیر اقدامات نیروی انتظامی و سایر دستگاههایی که به حکم قانون در این زمینه موظف هستند با هدف حمایت از شهروندان آسیبپذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهیهای عمومی و ارائه خدمات مشاورهای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومی و مناطق جرمزا و افزایش هزینههای ارتکاب جرم».
در جرمشناسی، یکی از انواع پیشگیری، پیشگیری وضعی است که به جای توجه به شخص، به موقعیت و وضعیت محیط ارتکاب جرم تمرکز دارد. این نوع پیشگیری ناظر به قدمهای قبل و بعد از ارتکاب جرم است که امکان بزهکاری را در آینده کاهش میدهد. مثلاً نصب نرده در منازل، دزدگیر، دوربینهای مخفی، علائم هشدار دهنده، نگهداری پول یا اموال قیمتی در گاو صندوق و نظایر آنها که موجب کاهش بزهکاری در آینده میگردد، زیرا یا امکان بزهکاری را به طور کامل از بین میبرد یا امکان ارتکاب برای بزهکار سختتر شده و در نتیجه موجب عدم موفقیت بزهکار شده یا وی را به دلیل امکان شناسایی و دستگیری از ارتکاب بزه مصرف میسازد. این موارد به شخص بزهکار و اصلاح وی توجهی ندارد، بلکه بر وضعیت یا موقعیت پیرامونی بزه تأکید دارد.بنابراین نقش پلیس در پیشگیری وضعی اهمیت زیادی دارد. « استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین یا گشتهای پلیس در مکانها و محلهای معین در چارچوب پیشگیری وضعی قرار دارد. زیرا بدین ترتیب وضعیت و اوضاع احوال ماقبل و مشرف به بزهکاری به ضرر مجرم تغییر میکند و لاقل مجرم را از ارتکاب جرم در آن محدوده یا نسبت به آن آماج معین منصرف میکند»( نجفی ابرندآبادی، 1381). پیشگیری انتظامی اصطلاحی است که در لایحه بر واژههای رایج ترجیح داده شده است، در حالی که در بند ج ماده یک لایحه در واقع این نوع پیشگیری عمدتاً ناظر به پیشگیری وضعی است.

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه
روش تحقیق، هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت می باشد. دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی تنها از طریق روش شناسی درست میسر است. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. روش های تحقیق بر حسب اهداف هر تحقیق و همچنین نحوه گردآوری داده ها به شکل های مختلفی دسته بندی می شوند. هر کدام از این دسته ها در برگیرنده روشهای مختلفی است که کاربردها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی، 1378). دستیابی به اهداف تحقیق نیز زمانی امکان پذیر است که جستجو برای شناخت با روش شناسی صحیح صورت پذیرد(کیون وهمکاران،1381). در انجام هر پژوهش به منظور کسب شناخت، ابتدا باید مجموعه ای از فرضیه ها یا گزاره ها را تدوین و سپس آنها را مورد آزمون قرار داد تا پاسخ آن را فراهم آورد. این امر فرایند تحقیق را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری می کند. براین اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه ی تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تائید و یا مورد رد قرار می گیرد. پاسخ به این پرسش که « چگونه داده ها گردآوری و تفسیر می شوند به گونه ای که ابهام حاصل از آنها به حداقل کاهش یابد» را با توجه به قواعد روش شناسی تحقیق باید جستجو کرد(بازرگان و همکاران 1388).
3-2-روش تحقیق
در تحقیق حاضر کوشش شده است تا با بهره گیری از اصول و قواعد کلی پژوهش علمی، روش و ابزار اندازه گیری مناسب برای مطالعهی آن انتخاب شود.
پژوهش می تواند سه هدف متفاوت را دنبال کند. گاه هدف تحقیق، حل یک مشکل متداول و معمول در یک محیط است، گاهی افزودن یک مجموعه کلی دانش در حوزه ای خاص است و گاهی اوقات هدف آن بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاصی که عموماً در محیط هایی اتفاق می افتد. پژوهش بنیادی یا پایه ای نامیده می شود. وقتی پژوهش برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه های تحقیقات کاربردی انجام می شود آن را پژوهش ارزیابی می نامند (دانایی فرد و همکاران، 1383). اما وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلی خاص انجام شود چنین پژوهشی کاربردی نامیده می شود. اصول و روش های انجام دادن تحقیق کاربردی همانند تحقیق بنیادی است، بدین معنا که در این جا افراد مورد مطالعه به روش تصادفی انتخاب می شوند و نتایج حاصل از تحقیق در مورد گروه نمونه، به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است، براساس اصول همان تحقیق بنیادی تعمیم می یابد.از آن جایی که این تحقیق درباره یک موضوع واقعی و عینی انجام می گیرد و از نتایج آن می‌توان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق میدانی و کاربردی محسوب می گردد.
3-3-جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری به کل گروه افراد، یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد درباره ی آنها به تحقیق بپردازد(همکاران، 1382). تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. جامعه ی آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک هستند (حافظ نیا، 1377). به عبارتی جامعه مجموعه ی اعضاء حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آنها تعمیم می یابد.
جامعه ی آماری این تحقیق تعداد صد نفر از سارقین در زندان شهرستان اصفهان می باشند.
3-4-نمونه گیری
دلایل متعددی برای نمونه گیری ذکر شده است. این دلایل به شرح زیر طبقه بندی شده اند:
1-هزینه: اغلب نمونه اطلاعات قابل قبول تر و مفید وبا هزینه کمتر نسبت به سرشماری کل جامعه است.
2-به روز بودن: اطلاعات حاصل از نمونه معمولاً به روزتر از سرشماری کل است.
3-درستی: نمونه اغلب اطلاعات را به درستی و حتی درست تر از سرشماری کل نشان می دهد.