دانلود مقاله پیشگیری اجتماعی و وضعی و اعتیاد به مواد مخدر


Widget not in any sidebars

سرقت پدیدهای است که بر هم زنندهی امنیت جانی و مالی میباشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزهی افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.
1-4-اهداف تحقیق
تحقیق و پژوهش با عنوان«علت شناسی جرم سرقت در شهرستان اصفهان بین سالهای 90-94 و راهکارهای پیشگیری از آن» به دنبال شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است. از این رو مهمترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد.
1-بیان ویژگیها و خصوصیات سارقان در شهرستان اصفهان
2-کشف علل و انگیزه های وقوع جرم سرقت
3-ارائه نتایج و معرفی روشهای پیشگیری جهت کاهش ارتکاب جرم سرقت
1-5-سوالات تحقیق
نقطه آغاز هر پژوهش، مطرح کردن سوالاتی در رابطه با موضوع آن می باشد و پژوهشگر باید سعی کند تا در تحقیق خود به این سوالات پاسخ دهد. از این رو طرح سوال و پاسخ به آن شالکه یک پژوهش را تشکیل میدهد. سوالات موجود در پایاننامه حاضر به دو گروه سوال اصلی و فرعی تقسیم شده که به شرح ذیل می باشد:
سوال اصلی:
1-علل گرایش و عوامل موثر در پیدایش جرم سرقت در شهرستان اصفهان چه می باشد؟
سوالات فرعی:
آیا محل زندگی(شهر، روستا)، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و شغلی و مالی در میان سارقان اصفهان در ارتکاب جرم سرقت مؤثر است؟
2-موثرترین راههای پیشگیری از وقوع جرم سرقت در اصفهان چه میباشد؟
1-6-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص موضوع، فرضیات ذیل قابل طرح است:
1-برخی عوامل فردی و برخی عوامل اجتماعی مانند اعتیاد، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری جز علل موثر در سرقت می باشند.
2-به نظر می رسد بین محل زندگی و سکونت و وضعیت تحصیلی و شغلی بزهکاران با جرم سرقت رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
3-در جرم سرقت پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به موقعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان اصفهان میتواند به کاهش این جرم کمک کند.
1-7-روش تحقیق
روش تدوین این پایان نامه براساس مطالعات میدانی است. همچنین از ابزار کتابخانهای جهت آشنایی وبررسی ابعاد نظری سرقت استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه پرسشنامه میباشد و همچنین سعی شده علاوه بر بهره جستن از راهنمایی های اساتید بزرگوار، از دیگر منابع موجود اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی به جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز به صورت جامع و گسترده بپردازیم.
1-8-سابقه تحقیق
در خصوص تحقیق راجع به علل و عوامل بزهکاری و مبانی نظری جرایم از جمله سرقت به طور کلی تحقیقات و کتب مختلفی چه در داخل و چه در خارج از کشور به تالیف درآمده است از جمله کتب «جرم شناسی و جرم یابی سرقت» نوشتهی علی اصغر قربان حسینی، «سرقت در حقوق کیفری ایران» نوشتهی محمدجعفر حبیب زاده، «جرم سرقت در حقوق کیفری ایران واسلام» نوشتهی دکتر نورمحمد حسبری، مجموعه مقالات پژوهش ارائه شده در اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران و . . .