دانلود مقاله پایداری ولتاژ و مدیریت انرژی

شکل2-24: حلقه کنترل جریان لینک DC
Widget not in any sidebars

از طرف دیگر برای کنترل سرعت موتور آسنکرون از تکنیک جهت یابی شار روتور مستقیم استفاده شده است. این ساختار در شکل 2-25 نمایش داده شده است.

شکل2-25: کنترل سرعت موتور آسنکرون
توپولوژی کنترلی دوم مبتنی بر تبادل جریان بار بین فراخازن ها و باطری لیتیومی است. در این توپولوژی، مدیریت انرژی مبتنی بر کنترل جریان است زیرا سطح ولتاژ لینک DC با استفاده از باطری در مقداری مشخص ثابت نگه داشته می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدیریت انرژی با استفاده از روش فرکانسی پیشنهادی رفتار دینامیکی منابع (شامل فراخازن ها، پیل سوختی و باطری) را در نیز نظر می گیرد. در نتیجه این روش موجب بهبود عملکرد دینامیکی، افزایش طول عمر و کاهش ابعاد منابع می شود.
2-7 مدیریت توان خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری و فراخازن با استفاده از تبدیل موجک ]14[
در این مقاله یک استراتژی مبتنی بر تبدیل موجک برای مدیریت توان خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری و فراخازن پیشنهاد شده است. الگوریتم تبدیل موجک پیشنهادی توانایی شناسایی گذراهای فرکانس بالا و توان زمان حقیقی درخواستی برای خودروی هیبرید را دارد. بعلاوه تبدیل موجک توانایی تخصیص بهینه توان با فرکانس های مختلف به منابع مربوط را دارد که این امر موجب سهولت مدیریت توان بهینه خواهد شد. با استفاده از الگوریتم تجزیه موجک یک ترکیب مناسب با استفاده از فراخازن و با ابعادی مناسب بدست خواهد آمد.
ساختار سیستم مورد مطالعه در این مقاله در شکل2-26 نشان داده شده است. با توجه به این شکل سیستم خودرو الکتریکی هیبرید از قسمت های مختلف تشکیل شده است که عبارتند از: پیل سوختی، باطری، فراخازن، مبدل DC-DC یکطرفه، 2 مبدل DC-DC دو طرفه به ترتیب برای پیل سوختی، باطری و فراخازن. توان درخواستی از طریق کنترل جهت و مقدار توان خروجی برای هر کدام از این مولفه ها تعیین می شود.مبدل DC-DC که بین لینک DC و بار نصب شده است هدف تنظیم ولتاژ لینک DC در مقداری مشخص را پیگیری می کند.

شکل2-26: ساختار سیستم مورد مطالعه ]14[
یکی از تبدیلات موجک اساسی، تبدیل Haar است که کمترین طول فیلتر را در حوزه زمان داراست. همچنین تبدیل موجک Haar ساده ترین ساختار را دارد بطوریکه تبدیل موجک برابر با معکوس آن است که این ویژگی، موجب ساده تر شدن محاسبات جداسازی این تبدیل نسبت به سایر تبدیلات موجک خواهد شد. ساختار تبدیل موجک Haar در شکل 2-27 نشان داده شده است. جداسازی Haar سه سطحی و دیاگرام نوسازی در شکل 2-28 آورده شده است.

شکل2-27: ساختار تبدیل موجک Haar مبتنی بر بانک فیلتر n کاناله

شکل2-28: جداسازی Haar سه سطحی و دیاگرام نوسازی
شکل های 2-29 تا 2-32 تغییرات ولتاژ پیل سوختی، باطری، فراخازن و واحد بار را نشان می دهد. همانطور که مشخص است ولتاژ تمامی منابع با توجه به توان درخواستی تغییر می کند. با توجه به این شکل ها، باطری دارای بازده بالای پایداری ولتاژ در تمامی دوره ها به جز لحظاتی اندک است. افزایش در توان موجب کاهش ولتاژ ترمینال پیل سوختی می شود. ولتاژ ترمینال فراخازن به دلیل انرژی بازگشتی از 197 به 215 ولت تغییر می کند. ولتاژ DC طرف بار در مقدار 200 ولتا ثابت می ماند که این امر با کمک مبدل DC-DC دو طرفه برای تنظیم ولتاژ صورت می گیرد.

شکل2-29: ولتاژ ترمینال پیل سوختی

شکل2-30: ولتاژ ترمینال باطری

شکل2-31: ولتاژ ترمینال فراخازن