دانلود مقاله پایداری و ساختار


Widget not in any sidebars

شکل (3-4): ولتاموگرامهای چرخهای الکترود CCE (a) , CCE/CNTs b) و Cro /CCE/CNTs در بافر فسفات pH برابر7…………………………………………………………………………………………………………………………..31
شکل(3-5): ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود (a) CCE/Cro و (b)Cro /CCE/CNTs درمحلول 1/0 مولار بافرفسفات7………………………………………………………………………………………………………………..32
شکل (3-6): ولتاموگرام چرخه‌ای الکترود Cro /CCE/CNTs در سرعت های روبش 20-100 میلی ولت بر ثانیه در محلول بافر فسفات 2……………………………………………………………………………………..33
شکل (3-7): نمودار جریان برحسب سرعت روبش برای الکترود اصلاح شده با نانولوله کربن و مولکول های کروسین………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شکل (3-8): ولتاموگرامهای الکترود اصلاحشده با نانولوله کربن و مولکول های کروسین (a)در دومین (b) در یکصدمین چرخه پتانسیل………………………………………………………………………………………………………………….37
شکل (3-9): ولتاموگرامهای چرخهای الکترودCro /CCE/CNTs درمحلول بافر فسفات M1/0 در pH های 2تا9 در سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه………………………………………………………………………………………..38
شکل(3-10): ولتاموگرامهای چرخهای الکترود در حضور (b) 3 میلی مولار NADHدر محلول 1/0 مولار بافر فسفات با pH برابر 7 در سرعت روبش 50میلی ولت بر ثانیه برای الکترود (a) CCE/CNTs و CCE/CNTs/Cro(b ………………………………………………………………………………………………………………39
شکل (3-11): ولتاموگرام الکترود CCE/CNTs/Cro در محلول 1/0 مولار بافر فسفات 7 در غلطت های مختلف 0 تا 300 میکرو مولار NADH در سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه………………………………………..40 شکل (3-12): ولتاموگرامهای چرخهای الکترود اصلاحشده CCE/CNTs/Cro در بافر فسفات 1/0 مولاردر محدوده PH 2 تا 8 و در حضور 44 میکرو مولارNADH……………………………………………………………………42
شکل(3-13): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از هر بار تزریق 100 میکرو مولار NADH به محلول 1/0 مولار بافر فسفات باpH برابر 7 در سرعت چرخش الکترود 2000 دور بر دقیقه و پتانسیل ثابت25/0 ولت. شکل B نمودار جریان بر حسب غلظتNADH…………………………………………………………………………43
شکل( 3-14): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از هر بار تزریق 20 میکرو مولار NADH به محلول
1/0 مولار بافر فسفات با pHبرابر 7 در سرعت چرخش الکترود 2000 دور بر دقیقه و پتانسیل ثابت 25/ولت. شکل :B نمودار جریان در برابر غلظت NADH…………………………………………………………………………………45
شکل(3-15): آمپروگرام الکترود CCE/CNTs/Cro بعد از تزریق 200 میکرو مولار NADH به محلول 1/0
مولار بافر فسفات با pH برابر 7 در پتانسیل ثابت 25/0 ولت و سرعت چرخش 2000 دوربر دقیقه،در مدت 48 دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
شکل (4-1) ساختار پریدات سدیم…………………………………………………………………………………………………….48
شکل (4-2) ولتاموگرام مربوط به تشکیل نانوذرات اکسید روتنیم در سطح الکترود کربن شیشه‌ای…………………49
شکل (4-3) ولتاموگرام مریوط به پایداری فیلم RuOx تشکیل شده بر سطح الکترود کربن شیشهای……………50
شکل (4-4) تصاویرSEM مربوط به الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح نشده و اصلاح شده با نانوذرات اکسیدروتنیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
شکل(4-5) ولتاموگرام‌های چرخه‌ای برای (a) جذب سلستین سطحی شده در سطح الکترود کربن شیشه‌ای، (b) الکترود CB – RuOx/GC ………………………………………………………………………………………………………….53
شکل (4-6): (A) ولتاموگرامهای چرخه‌ای الکترودGCE/CoOxNPs در شیشه ای (b) RuOx درمحلول 1/0 مولار بافر فسفات2……………………………………………………………………………………………………………………54
شکل (4-7) ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود CB- RuOx/GC در سرعت‌های روبش مختلف……………….55
شکل (4-8): ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسید روتنیم و سلستین بلو(a)در دومین و (b) در یکصدمین چرخه پتانسیل………………………………………………………………………………………………………..58
شکل (4-9): ولتاموگرامهای چرخهای الکترود (a) GC, (b) GC/RuOx و (b)GC/RuOx/CB در محلول بافر فسفات 2……………………………………………………………………………………………………………………….59
شکل(4-10): ولتاموگرام‌های الکترود GC/RuOx-CB در pH های مختلف. در حاشیه شکل، نمودار پتانسیل فرمال بر حسب pH نشان داده شده است…………………………………………………………………………………………….60
شکل (4-11): ولتاموگرام‌های چرخه‌ای الکترود GC در غیاب(a) و در حضور(b) 40 میکرو مولار پریداتو (c) و (d) به ترتیب همانند (a) و (b) برای الکترودGC/RuOx. CB-…………………………………………………………62