دانلود مقاله نرم افزار و شبیه سازی

بار انفجار به صورت شعاعی در تمامی جهات منتشر می‌شود.
Widget not in any sidebars

سازه بر روی پروفیل فشار-زمان انفجار تأثیر می‌گذارد ولی در زلزله بار است که بر سازه مسلط است.
زلزله کل سازه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالی است که انفجار اثر موضعی دارد.
اینکه مطمئن شویم عضومان ظرفیت برشی کافی برای وقوع شکست خمشی داشته باشد مفهومی‌است که با آنالیز غیرخطی و تعریف مفصل پلاستیک مشخص می‌شود، لذا این آنالیز برای توزیع بار انفجار به عضو و تعیین برش ماکزیممی که باید عضو متحمل شود تا شکست خمشی به وقوع بپیوندد روشی ایده آل است.
2-8- پیشینه تحقیقات عددی
2-8-1-
هاو و همکارانش در سال 2010 در دانشگاه وسترن استرالیا تحقیقات خود را به دو بخش تقسیم کردند. 1- شبیه سازی عددی برای پاسخ دینامیکی پل کابلی با دهانه بلند که تحت اثر انفجار بر روی عرشه قرار گرفته بود،2 – پیش بینی خسارت و تقویت به کمک مصالح FRP. محل انفجار در 1 متر بالاتر از عرشه و 0.5 متری از پایلون فرض شد تا شبیه سازی به انفجار یک خودرو نزدیک شود. همچنین سازه پل را به 4 عنصر اصلی عرشه کامپوزیتی در دهانه وسط، برج، ستون‌ها، عرشه بتن پیش تنیده دهانه های کناری تقسیم کردند[22].
مشخصات پل به شرح اشکال زیر است.
شکل 2-17: نمای پل
شکل 2-18: مقاطع اعضای اصلی پل
محققین این مقاله نحوه‌ی قرارگیری بار ترافیکی را بررسی کردند، هنگامی که بیشتر بار ترافیکی در دهانه وسط قرار گیرد باعث می‌شود نیروی محوری ستون‌ها کم شود و در نتیجه اثر P-delta کم می‌شود پس این نوع بارگذاری تعیین کننده برای ستون‌ها نیست. همچنین توزیع بار ترافیکی در کل پل کمک به خرابی پیش رونده پل می‌کند. نتیجه آن شد که هر دو نوع بارگذاری را در دو مدل جداگانه بررسی کردند. Error! Reference source not found. نمایانگر هر دو نوع بارگذاری ترافیکی است.
شکل 2-19: بارگذاری ترافیکی پل
نکاتی که در مدل سازی پل لحاظ شده به شرح زیر است:
اثرات نرخ کرنش به دلیل بارگذاری انفجاری لحاظ شده است.
بار ترافیکی طبق آئین نامه Australian Standard AS 5100.2 وارد شده است.
استفاده از المان‌های اجزای محدود متناسب با مصالح
مش‌بندی ریز در محل‌های نزدیک انفجار به دلیل اینکه دقت بالا رود (زیرا در این نواحی زاویه برخورد به سطوح متفاوت است پس موج بازتاب شده متفاوت است، با مش بندی ریز نرم افزار برای هر مش زاویه برخورد حساب می‌کند و در نتیجه جواب‌ها دقیق‌تر می‌شود)
با تکرار آنالیز پل با مش‌بندی‌های متفاوت نتیجه شد که مش‌بندی مناسب 6.25 میلی متر است که با کوچک‌تر کردن از این مقدار نتایج تغییر چندانی نمی‌کنند.
2-8-1-1-نتایج قسمت اول

Share this post

Post navigation

You might be interested in...