دانلود مقاله نتایج تجربی استنباطی و ضرایب رگرسیونی

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-2-1 وضعیت جنسیت مشتریان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………..65
Widget not in any sidebars

4-2-2 وضعیت تحصیلات مشتریان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………….66
4-2-3 مدت زمان استفاده از خدمات بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………..67
4-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات بانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
4-3-1 ضرایب رگرسیونی متغیرها دربانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………..72
4-3-2 ضرایب استاندارد شده متغیرها دربانک ملت………………………………………………………………………………………………………….74
4-3-3 مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-3-4مقدار کای دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
5-2 نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
5-2-2-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
5-2-2-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
5-2-2-3 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
5-2-2-4 فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
5-2-2-5 فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
5-2-2-6 فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
5-2-2-7 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83