دانلود مقاله مقایسه نتایج و مدیریت انرژی


Widget not in any sidebars

شکل2-45: دیاگرام سیستم کنترلی.
جدول 2-3 مقایسه نتایج بدست آمده با استفاده از روش پیشنهادی را با روش کنترلی متداول نشان میدهد. با توجه به نتایج بدست آمده، 3/3 درصد در ترم km/kWh در سیکلهای شهری مختلف نسبت به روش کنترل SOC، بهبود حاصل شدهاست.
جدول 2-3 : مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش کنترلی متداول.

2-11 یک سیستم ذخیره انرژی هیبرید باطری/فراخازن جدید برای خودروهای الکتریکی، هیبرید، و الکتریکی هیبرید با قابلیت اتصال به پریز ]18[
در این مقاله یک سیستم ذخیره انرژی هیبرید (HESS ) برای خودروهای برقی، هیبرید و برقی هیبرید با قابلیت اتصال به پریز ارائه شده است، شکل 2-46 بلوک دیاگرام روش پیشنهادی را نشان میدهد. در این ساختار، برخلاف روشهای مرسوم HESS، لینک ولتاژ بالا dcاجازه دارد در نسبتهای از پیش تعیینشدهای، تغییر کند. درایو موتور با این هدف طراحی میشود که بتواندجریان را در ولتاژهای پایینتری کنترل کند.
در مقایسه با روشهای مرسوم طراحی HESS که از مبدلهای dc/dc بزرگتر به عنوان واسط بین فراخازن و لینک dc وباطری، استفاده میکنند، تا پیک تقاضای توان لحظهای را تامین کنند، روش پیشنهادی از مبدل dc/dc به مراتب کوچکتری استفاده میکند که به صورت پمپ انرژی کنترلشونده برای حفظ ولتاژ فراخازن در مقداری بالاتر از ولتاژ باطری، در بیشتر شرایط رانندگی کار میکند.باطری تنها زمانی به صورت مستقیم توان را تامین میکند که ولتاژ فراخازن از ولتاژ باطری کوچکتر باشد. در این حالت یک پروفیل بار ثابت برای باطری تعریف میشود. همچنین، باطری هنگام ترمز بازیابی از سیستم ایزوله میگردد، به عبارت دیگر از شارژ مکرر رهایی مییابد و بنابراین، طول عمر آن افزایش مییابد.

شکل 2-46: بلوک دیاگرام روش پیشنهادی.
شکل 2-47 شمای سیستم شبیهسازیشده در محیط نرمافزار PSAT را نشان میدهد که بر اساس خودروی شرکت هوندا طراحی شده است.

شکل 2-47: بلوک دیاگرام سیستم شبیهسازیشده درمحیط PSAT.
به منظور کنترل ولتاژ فراخازن از کنترل هیسترزیس برای مدیریت توان مبدل dc/dc استفاده میشود. شکل 2-48 کنترل هیسترزیس مربوطه را نشان میدهد.

شکل 2-48: کنترل هیسترزیس ولتاژ فراخازن
شکل 2-49 نتایج حاصل از شبیهسازی را نشان میدهد. با توجه به نتایج مشخص میشود که سایز مبدل dc/dc کاهش یافته است، در حالیکه مقدار انرژی که استفاده میکند تا 75 درصد مقدار نامی توان فراخازن است. همچنین دیده میشد که اگر سیستم به خوبی کنترل شود و طراحی سایز آن با دقت بیشتری انجام گیرد، بازده کل سیستم افزایش مییابد.

شکل 2-49: نتایج شبیهسازی سیستم پیشنهادی در محیط نرمافزار PSAT.
2-12 سیستم مدیریت انرژی وسایل نقلیه سبک با استفاده از چندین منبع تغذیه ]19[
در این مقاله، مدل سازی سیستم مدیریت انرژی وسایل نقلیه سبک با استفاده از سیستم های ترکیبی از چند منبع تغذیه تشریح شده و شبیه سازی سیستم در محیط PSPICE انجام شده است. همانطور که در شکل 2-50 نشان داده شده است سیستم ترکیبی مورد مطالع در این مقاله، شامل پیل سوختی (FC)، باتری، ابرخازن (SC) و یک سلول فتوولتائیک است. باتری به عنوان منبع تغذیه اصلی برای رانندگی وسیله نقلیه مورد استفاده قرار گرفته است. منابع دیگر به عنوان منابع تغذیه مکمل برای استفاده در برد متوسط وسیله نقلیه ​​مورد استفاده قرار گرفته اند.

شکل 2-50: یک سیستم تحریک موتور دارای چندین منبع تغذیه ]19[
الگوریتم کنترل به عنوان یک مکانیسم سوئیچینگ مورد استفاده در راه اندازی منابع انرژی بر اساس درایو سیستم قدرت وسیله نقلیه ایجاد شده است. در این کار، کنترلر سه پایه ورودی عملیاتی اصلی را که شامل بار از طریق پدال افست (PO)، بار مستمر قدرت (PD) از طریق اندازه گیری سرعت موتور در طی یک دوره زمانی طولانی و ظرفیت باتری (BC) است تعیین می کند. هفت حالت عملیاتی در جدول 2-4 تشریح شده و در این مطالعه بررسی شده اند.
جدول 2-4: منطق الگوریتم کنترلی ]19[