دانلود مقاله معرفی نرم افزار و رفتار واقعی

و چنانچه ضریب افزایش مقاومت نهایی فولاد مد نظر باشد :
(2-21)
Widget not in any sidebars

در دو رابطه اخیر fy بر حسب مگاپاسکل می باشند.
کوپر و سیمونز مدل زیر را برای فولاد پیشنهاد کردند[18] .
(2-22)
که در رابطه بالا تنش تسلیم فولاد در بارگذاری استاتیکی و تنش تسلیم فولاد در بارگذاری دینامیکی با نرخ کرنش پلاستیک . همچنین مقادیر m=0.2 و برای فولاد نرمه پیشنهاد شده است.
2-5- متد تحلیلی آنالیز سازه ها در برابر انفجار
تحلیل‌های دقیق رفتار واقعی سازه را با دقت بالایی نشان می‌دهند، اما به دلیل پیچیده بودن نیاز به تفسیر دارند، این در حالیست که طیف کمی از مهندسین قادر به تفسیر نتایج این تحلیل‌ها هستند، بنابراین نیاز به ساده سازی تحلیل‌ها برای مقاصد طراحی ضروری است. فلوچارت متدهای تحلیلی ممکن به شرح شکل 2-11 است.
شکل 2-11: فلوچارت متدهای تحلیل ممکن برای انفجار[19]
2-5-1-آنالیز استاتیکی غیرکوپله
آنالیز استاتیکی برای انفجار به کمک باد معادل برای انفجار محاسبه می‌گردد[20]. این آنالیز شبیه آنالیز استاتیکی است که برای زلزله انجام می‌شود. از آنجایی که بار انفجاری به نوع مواد منفجره، موقعیت در فضا، هندسه اجسام بازتاب کننده، هندسه و خصوصیات مصالح وابسته است، آنالیز استاتیکی با کلی تخمین همراه می‌شود. بنابراین این آنالیز برای انفجار استفاده نمی‌شود. همچنین چون اثرات اندر کنش سیال-سازه را در نظر نمی‌گیرد غیر کوپله است.
2-5-2-آنالیز استاتیکی کوپله
سیستم به روش استاتیکی تحلیل می‌شود و اثرات اندرکنش سازه- سیال را در نظر می‌گیرد.
2-5-3-آنالیز دینامیکی‌کوپله
در این نوع آنالیز اندرکنش سازه با موج انفجاری در تمام طول مدت آنالیز انجام می‌شود. نرم افزارهای قوی و پیچیده تنها قادرند اندرکنش سازه- سیال را مدل کنند. این نوع آنالیز دقت بیشتری نسبت به آنالیزهای غیرکوپله دارد. از آنجایی که رفتار کلی سازه تحت اثر هر باری ترکیبی از مدهای آن سازه می‌باشد، برای نیل به رفتار سازه تحت اثر بار انفجار ابتدا لازم است پاسخ سیستم تک درجه آزادی را به بار انفجاری نشان داد تا بتوان درک ابتدایی از این نوع بارگذاری و اثر آن بر سازه داشت. همچنین سازه‌های پیچیده را می‌توان با فرض‌های ساده کننده‌ای با یک جرم معادل و سختی و میرایی معادل تک درجه آزادی به حساب آورد.
2-5-4-معرفی نرم افزارهای مربوطه
نرم افزارهایی که در زمینه انفجار کاربرد دارند به دو گروه تقسیم می‌شوند.
نرم افزارهایی برای تعیین بار انفجار
نرم افزارهایی برای تعیین پاسخ سازه به بار انفجار