دانلود مقاله مشخصات جمعیت شناختی و روش آلفای کرونباخ


Widget not in any sidebars
در انجام تحقیقات این سوال مطرح می شود که چگونه می توان مطمئن شد سنجه های تدوینی، به طور معقول، منطقی، خوب، مناسب و صحیح می باشند. دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن سنجه ها، روایی و پایایی است. ابزار اندازه گیری و سنجش در هر تحقیق باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری کند و پس از تجزیه و تحلیل این داده ها و آزمودن فرضیه ها، پاسخی مناسب درخور به سوالات تحقیق ارائه دهد.
3-7-1-روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه گیری نماید نه متغیر دیگری را با توجه به اهمیت حصول اطمینان از وسیله ی جمع آوری اطلاعات در این بررسی از روایی محتوای پرسشنامه، اطمینان حاصل شده است و برای تعیین اعتبار صورت پرسشنامه نظر خواهی به عمل آمد و از تعدادی از متخصصان از جمله استاد راهنما و مشاور در مورد پرسشنامه و سوالات آن نظرخواهی گردید و در نهایت اعتبار پرسشنامه تائید شد.
3-7-2-پایایی پرسشنامه
پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه گیری د شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می آورد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است(هومن، 1370). برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی(همتا)، روش تنصیف(دو نیمه کردن)، روش کودر، ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
3-8-متغیرهای پژوهش
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر و ارزش های متفاوتی داشته باشد. متغیرها انواع گوناگون دارند و براساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند. در یک تحقیق علمی برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق یا آزمون فرضیهها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. متغیرها را می توان از نظر نقش آنها در تحقیق به 5 دسته تقسیم کرد: متغیر مستقل، وابسته، تعدیل کننده، کنترل و مداخله گر(بازرگان و همکاران، 1388). متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند، منشا بروز پدیده ها می شوند و معمولاً تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل: سن، جنس، وضیت تاهل، میزان تحصیلات، اعتیاد، وضعیت اشتغال، سابقه کیفری می باشند. متغیرهای وابسته تابع متغیرهای مستقل هستند و یا در واقع معلول آن به حساب می آیند. پژوهشگر در فرایند پژوهش معمولاً رابطه ی بین متغیر مستقل را که قابل مشاهده است با متغیر وابسته که آن هم قابل مشاهده است مطالعه می کند. متغیر میانجی، متغیری است که گاه به عنوان رابط بین متغیر مستقل و وابسته قرار می گیرد و در نهایت متغیر تعدیل گر جهت یا میزان رابطه ی میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد. متغیر تعدیل گر متغیر مستقلی است که نقش ثانویه دارد و محقق مایل است اثر آن را در فرایند آزمون فرضیه در کنار متغیر مستقل مطالعه کند(بازرگان و همکاران، 1388، 46).
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات بدست آمده از یافته ها به ترتیب زیر بیان می شود:
الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش
ب – یافته های مربوط به متغیرهای پژوهش
ج – یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش
د) یافته های جانبی
الف)یافتههای توصیفی پژوهش
قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات جمعیت شناختی آزمودنیها است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق را تعدادی از سارقین شهرستان اصفهان تشکیل دادند. تعداد کل نمونه آماری 100 نفر است.در این قسمت فراوانی و درصد فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن، محل سکونت، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل،زمان سرقت، سابقه کیفری ،وضعیت اعتیاد، وضعیت زندگی با خانواده، طلاق والدین وادعای فقدان قصد گزارش شده است.
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق
درصد فراوانی فراوانی شاخص
سن
14 14 18 تا 22 سال
30 30 23 تا 27 سال
26 26 28 تا 32 سال
17 17 33 تا 37 سال