دانلود مقاله مدیریت بازرگانی و فن آوری اطلاعات


Widget not in any sidebars

ردیف متغیرها سوالات پرسشنامه
1 روابط تجاری محور 4-1
2 سازماندهی 8-5
3 تکنولوژی 12-9
4 استراتژی CRM 16-13
5 فن آوری اطلاعات 20-17
6 مدیریت دانش 24-21
7 کانالهای ارتباطی 28-25
3-6 روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش
روایی پرسشنامه
دراین تحقیق برای افزایش روایی از ابزارهای زیر استفاده شدهاست:
استفاده از نظرات اساتید متخصص.
استفاده از نظرات مدیران عامل بانک(متخصص اموربانکی).
استفاده از نظرات کارشناسان آماری.
استفاده از نظرات دانشجویان ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی.
3-6-2 پایایی پرسشنامه
به منظور بررسی میزان پایایی پرسشنامه، ابتدا دادههای بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ طبق فرمول و جدول ذیل میباشد:

جدول(3-3)ضریب آلفای کرونباخ
ردیف اسامی آلفای کرونباخ
1 بانک ملت 970.

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
تحلیل مسیر یا Path Analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیره در مدلهاى ساختاریاست. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى بین مجموعهاى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است. تحلیل مسیر بیان میکند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است. ضرایب مسیر براساس ضریب استاندارد شده رگرسیون محــــــاسبه مىشود. یک متغیر به صورت تابعى از دیگر متغیرها فرض مىشود و مدل رگرسیونى آن ترسیم مىشود. برای بدست‌آوردن برآوردهای ضرائب اصلی مسیر کافیاست هر متغیر وابسته به متغیرهائی که مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت دادهشود. به بیان دیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخص شده، ضرائب استاندارد شده رگرسیون(یا ضرائب مسیر)محاسبه می‌شود. این ضرائب از طریق برقراری معادلههای ساختاری یعنی معادلههایی که ساختار روابط مفروض در یک مدل را مشخص میسازد به دست میآیند. مسیر در مدل علّی نشان دهنده اثر یک متغیر بر متغیر دیگر است. در تحلیل مسیر معمولا” مسیر را با یک فلش جهتدار یک طرفه که از متغیر مستقل به متغیر مربوطه وابسته رسم شدهاست نمایش میدهند. نمایش p_ij مسیر دارای یک نمایش ریاضی است که به صورت عمومی داده میشود. حرف i نشان دهندهی متغیر وابسته و حرف j نشان دهندهی متغیر مستقل است و همواره اصل i>j برقرار است به عبارت دیگر i متغیر اثرپذیر و j اثرگذار برآن است. پس مسیر فرضی p_41)) یعنی متغیر یک بر متغیر چهار موثر است. تحلیل مسیر اثر هر متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته به طور مستقیم یا غیر مستقیم محاسبه میکند، به عبارتی دیگر تحلیل مسیر برای تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم و بی اثری بین متغیرهای موجود در نظام علّی مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین اصل علیت در کاربرد تحلیل مسیر، نقش اساسی را ایفا می کند. در این تحقیق از روش تحلیل مسیر برای پیدا کردن تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم و تاثیرکل، متغیرهای استراتژی CRM، روابط تجاری محور، فن آوری اطلاعات، مدیریت دانش، سازماندهی، تکنولوژی، کانال های ارتباطی بر روی رضایت مشتری نسبت به CRM مشتری میپردازیم و از نرم افزار AMOS برای تجریه و تحلیل آماری دادهها استفاده میکنیم.