دانلود مقاله مدیریت انرژی و سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه
 • شکل2-15:نتایج عملی مرجع……………………………………………………………………………………………………………………………..
  شکل2-16: ساختار کلی سیستم مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………
  شکل2-17: ساختار کلی کنترلی مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-18: عملکرد مد نرمال ………………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-19: نتایج آزمایش پخش توان………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-20: مد کمک رسانی توان با استفاده از باطری……………………………………………………………………………………………..
  شکل2-21: توپولوژی 1 در مرجع………………………………………………………………………………………………………………………
  شکل22: توپولوژی 2 در مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………
  شکل2-23: روش کنترلی ولتاژ لینک DC……………………………………………………………………………………………………………
  شکل2-24: حلقه کنترل جریان لینک DC……………………………………………………………………………………………………………
  شکل2-25: کنترل سرعت موتور آسنکرون…………………………………………………………………………………………………………
  شکل2-26: ساختار سیستم مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………
  شکل2-27: ساختار تبدیل موجک Haar مبتنی بر بانک فیلتر n کاناله………………………………………………………………………
  شکل2-28: جداسازی Haar سه سطحی و دیاگرام نوسازی…………………………………………………………………………………..
  شکل2-29: ولتاژ ترمینال پیل سوختی………………………………………………………………………………………………………………..
  شکل2-30: ولتاژ ترمینال باطری……………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-31: ولتاژ ترمینال فراخازن……………………………………………………………………………………………………………………..
  شکل2-32: ولتاژ بار DC تنظیم شده………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-33: سیستم مورد مطالعه در…………………………………………………………………………………………………………………..
  شکل2-34: سطوح سیستم مدیریت انرژی و کنترل ولتاژ – جریان برای خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن……………………
  شکل2-35: سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر کنترلر بهینه تطبیقی پیشنهاد شده………………………………………………………………
  شکل2-36: مقایسه مصرف هیدروژن در 5 حالت مختلف استاندارد عملکرد………………………………………………………………..
  شکل 2-37: ساختار شماتیک متداول یکسوساز دو سویه با خازن سوییچ¬شونده. ……………………………………………………….
  شکل 2-38: ساختار شماتیک منبع انرژی هیبرید و نیروی جلوبرنده موتور. ………………………………………………………………..
    پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.