دانلود مقاله مدیریت انرژی و سیستم مدیریت


Widget not in any sidebars
شکل2-15:نتایج عملی مرجع……………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-16: ساختار کلی سیستم مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………
شکل2-17: ساختار کلی کنترلی مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….
شکل2-18: عملکرد مد نرمال ………………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-19: نتایج آزمایش پخش توان………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-20: مد کمک رسانی توان با استفاده از باطری……………………………………………………………………………………………..
شکل2-21: توپولوژی 1 در مرجع………………………………………………………………………………………………………………………
شکل22: توپولوژی 2 در مرجع…………………………………………………………………………………………………………………………
شکل2-23: روش کنترلی ولتاژ لینک DC……………………………………………………………………………………………………………
شکل2-24: حلقه کنترل جریان لینک DC……………………………………………………………………………………………………………
شکل2-25: کنترل سرعت موتور آسنکرون…………………………………………………………………………………………………………
شکل2-26: ساختار سیستم مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………
شکل2-27: ساختار تبدیل موجک Haar مبتنی بر بانک فیلتر n کاناله………………………………………………………………………
شکل2-28: جداسازی Haar سه سطحی و دیاگرام نوسازی…………………………………………………………………………………..
شکل2-29: ولتاژ ترمینال پیل سوختی………………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-30: ولتاژ ترمینال باطری……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-31: ولتاژ ترمینال فراخازن……………………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-32: ولتاژ بار DC تنظیم شده………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-33: سیستم مورد مطالعه در…………………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-34: سطوح سیستم مدیریت انرژی و کنترل ولتاژ – جریان برای خودروی هیبرید پیل سوختی/ فراخازن……………………
شکل2-35: سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر کنترلر بهینه تطبیقی پیشنهاد شده………………………………………………………………
شکل2-36: مقایسه مصرف هیدروژن در 5 حالت مختلف استاندارد عملکرد………………………………………………………………..
شکل 2-37: ساختار شماتیک متداول یکسوساز دو سویه با خازن سوییچ¬شونده. ……………………………………………………….
شکل 2-38: ساختار شماتیک منبع انرژی هیبرید و نیروی جلوبرنده موتور. ………………………………………………………………..