دانلود مقاله مدیریت انرژی و سیستم مدیریت


Widget not in any sidebars
شکل 2-40: مدل اولیه ساختار پیشنهادی
در مدل اولیه از 24 پیل باطری پلیمر لیتیوم به صورت سری و همچنین 16 فرا خازن که اتصالات آنها نیز به صورت سری است،استفاده شده است. موتور تحت آزمایش نیز موتور dc مغناطیس دائم میباشد که دارای توان 1 اسب بخار است. شکل 2-41 منحنی بازده توان انتقالی در مقابل تغییرات زمان فعالیت کلیدها نشان می دهد. همانطور که دیده میشود، روش مذکور دارای بازده بالا و پروفیل خوبی میباشد.

شکل 2-41: منحنی تغییرات بازده سیستم در مقابل تغییرات زمان فعالیت کلیدها
شکلهای 2-42 و 2-43 به ترتیب ولتاژهای باطری و آرمیچر موتور و جریانهای آنها را نشان میدهد. با توجه به شکلها عملکرد مطلوب سیستم پیشنهادی به وضوح دید میشود.

شکل 2-42: منحنی ولتاژ باطری و آرمیچر موتور.

شکل 2-43: منحنی جریان باطری و آرمیچر موتور.
جدول 2-2 نیز مقایسهای بین روش کنترلی پیشنهادی را با روشهای متداول نشان میدهد، با توجه به جدول، بازده روش پیشنهادی در هر دو مورد عملکردی سیستم، به طور مشخصی افزایش یافته است.
جدول 2-2: مقایسه بین ساختار کنترلی پیشنهادی با ساختارهای متداول

2-10 سیستم مدیریت انرژی برای خودروی برقی هیبرید با استفاده از فراخازنها و شبکهها عصبی ]17[
در این مقاله یک سیستم مدیریت انرژی با بازدهی بسیار بالا با استفاده از شبکه عصبی، برای خودروی برقی هیبریدارائه شده است.برای خودروهای برقی، باطریها به عنوان منبع اصلی تامین انرژی هستند و فراخازنها به عنوان منبع کمکی به کار میروند. شکل 2-44 ساختار سیستم انرژی در خودروهای برقی را نشان میدهد که در آن، باطریهای اسید-سربی به عنوان منبع اصلی انرژی به کار میروند و منبع کمکی از فراخازنها به همراه یکسوساز افزاینده-کاهنده تشکیل شده است. مبدل مذکور جهت کنترل شارش توان از فراخازن به باطری یا به سیستم پیشران موتور، در هر دو جهت، استفاده میشود. در طول حالت ترمز بازیابی، فراخازنها انرژی را ذخیره میکنند و در زمان شتابگیری خودرو، انرژی را به سیستم تحویل میدهند. بنابراین، سیستم کنترلی باید بتواند شرایط رانندگی را پیشبینی کند تا توانایی کمینه کردن مصرف انرژی را داشته باشد. برای این منظور به چندین متغیر نیاز است، از جمله سرعت خودرو، جریان بار و وضعیت شارژ فراخازنها کهاین عوامل باقیمانده انرژی ذخیرهشده در بانک فراخازنها را میسازند:
(2-6)
در رابطه فوق:
: باقیمانده انرژی دخیرهشده در بانک فراخازنها
: ظرفیت خازنی فراخازنها
: ولتاژ ترمینالها.

شکل 2-44: سیستم مدیریت انرژی در خودروهای برقی
شکل 2-45 دیاگرام سیستم کنترلی را نشان میدهد. استراتژی کنترلی بهینه در روش پیشنهادی،مبتنی بر کنترل وضعیت شارژ باطری (SOC ) و منبع کمکی است. همانطور که اشاره شد، از فرا خازنها به عنوان سیستم انرژی کمکی (AES ) استفاده میشود.در این روش از شبکههای عصبی کمک میگیریم که در سیکلهای رانندگی مختلفی آموزش دیدهاند. سیستم پیشنهادی، انرژی مورد نیاز خودرو را کمینه میکند، در حالیکه انرژی اولیه آن میتواند از طرق مختلفی از جمله پیلهای خورشیدی، میکروتوربینها، باطریهای روی-هوا یا سایر منابع تغذیه که توانایی ضعیفی در بازیابی انرژی از ترمز بازیابی را دارند، تامین شود.