دانلود مقاله مدیریت انرژی و سیستم مدیریت

مد عملکرد نرمال:
شکل 2-18 فلوچارت پیشنهادی این مقاله برای مدیریت پخش توان در مد عملکرد نرمال را نشان می دهد. بدین ترتیب که هر بار ولتاژ لینک DC تنظیم می شود و SOC فراخازن در طول حالت توقف و حرکت سیستم مدیریت خواهد شد. سپس، مرجع توان موتور بر مبنای توان درخواستی و مقدار SOC محاسبه خواهد شد. سرانجام، بررسی منطقی عملکرد سیستم، مثل عدم تعادل توان، محدودیت ولتاژ لینک DC و فراخازن و شرایط مخابراتی انجام می شود.
مد عملکردی EV با استفاده از باطری در این مد مجموعه ژنراتور دیزل خاموش می شود و ولتاژ لینک DC با استفاده از باطری تنظیم می شود، اما فراخازن نیز می تواند برای بهبود عملکرد دینامیکی سیستم مورد استفاده قرار بگیرد. این امر بخصوص زمان شتاب گیری و ترمز ماشین مورد توجه است.

شکل2-18: عملکرد مد نرمال
نتایج یک آزمایش ساده برای اعتبار سنجی الگوریتم تعادل بار در شکل 2-19 نشان داده شده است. در این حالت بار به تندی از 10 کیلو وات به 40 کیلو وات تغییر پیدا می کند. فراخازن تا زمانیکه توان خروجی ژنراتور نوسان می کند، به خوبی از عهده کنترل آن بر می آید که این امر نشان می دهد که فراخازن نقش بسزایی در بهبود عملکرد دینامیکی سیستم دارد.
شکل 2-20 نتایج آزمایش مد کمک رسانی توان با استفاده از واحد باطری را نشان می دهد. در این مد مرجع توان ژنراتور مطابق با توان باطری تغییر پیدا می کند. بار ژنراتور زمانیکه به لینک DC توان تزریق کند، کاهش می یابد.

شکل2-19: نتایج آزمایش پخش توان

شکل2-20: مد کمک رسانی توان با استفاده از باطری
Widget not in any sidebars

2-6 مدیریت انرژی مبتنی بر روش فرکانسی برای خودروی الکتریکی هیبرید پیل سوختی/باطری لیتیومی و فراخازن ]13[
این مقاله یک ارتباط بین فراخازن، پیل سوختی و باطری لیتیومی و یک روش مدیریت انرژی برای کاربرد خودروی الکتریکی هیبرید را ارائه می دهد. روش پیشنهادی بر روی روش فرکانسی تمرکز دارد تا انرژی مورد نیار بار را تامین کند. در این مقاله 2 توپولوژی مورد بررسی قرار گرفته است:
توپولوژی1:
در این ساختار فراخازن ها با استفاده از یک مبدل باک – بوست و پیل سوختی با استفاده از یک مبدل بوست به لینک DC وصل شده اند که این ساختار در شکل2-21 نشان داده شده است.
توپولوژی2:
در این ساختار باطری لیتیومی بدون هیچ مبدلی به لینک DC وصل می شود تا از کنترل ولتاژ لینک DC جلوگیری شود. یک ماشین آسنکرون مثل موتور کشنده با استفاده از یک اینورتر به لینک DC متصل خواهد شد. ساختار این توپولوژی در شکل 2-22 نشان داده شده است.

شکل2-21: توپولوژی 1 در مرجع ]13[

شکل22: توپولوژی 2 در مرجع ]13[
روش کنترلی در توپولوژی اول، مبتنی بر روش فرکانسی است.در این روش جریان بار به دو مولفه فرکانس بالا و فرکانس پایین تقسیم می شود. بنابراین مولفه فرکانس بالا باید توسط فراخازن ها تضمین گردد و مولفه فرکانس پایین باید از طریق پیل سوختی فراهم شود. این تخصیص با بکارگیری کنترل ولتاژ لینک DC و مدیریت جریان انجام خواهد گرفت. در این راستا ساختار کنترل ولتاژ لینک DC و حلقه کنترل جریان فراخازن به ترتیب در شکل های 2-23 و 2-24 نشان داده شده است.

شکل2-23: روش کنترلی ولتاژ لینک DC