دانلود مقاله مدیریت انرژی و سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه
 • شکل2-39: نمای کلی از مدل ارائه¬شده. ………………………………………………………………………………………………………….
  شکل 2-40: مدل اولیه ساختار پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………
  شکل 2-41: منحنی تغییرات بازده سیستم در مقابل تغییرات زمان فعالیت کلیدها…………………………………………………………..
  شکل 2-42: منحنی ولتاژ باطری و آرمیچر موتور. ……………………………………………………………………………………………….
  شکل 2-43: منحنی جریان باطری و آرمیچر موتور. ……………………………………………………………………………………………..
  شکل 2-44: سیستم مدیریت انرژی در خودروهای برقی……………………………………………………………………………………….
  شکل2-45: دیاگرام سیستم کنترلی. ………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل 2-46: بلوک دیاگرام روش پیشنهادی. ………………………………………………………………………………………………………..
  شکل 2-47: بلوک دیاگرام سیستم شبیه¬سازی¬شده درمحیط PSAT. ……………………………………………………………………….
  شکل 2-48: کنترل هیسترزیس ولتاژ فراخازن……………………………………………………………………………………………………….
  شکل 2-49: نتایج شبیه¬سازی سیستم پیشنهادی در محیط نرم¬افزار PSAT. ……………………………………………………………..
  شکل 2-50: یک سیستم تحریک موتور دارای چندین منبع تغذیه ……………………………………………………………………………..
  شکل 2-51: ولتاژ خروجی وقتیکه FC فعال است. ………………………………………………………………………………………………..
  شکل 2-52: ولتاژ خروجی در حالات 2، 3 و 4…………………………………………………………………………………………………….
  شکل 2-53: ولتاژ خروجی در حالات 2 و 5…………………………………………………………………………………………………………
  شکل 2-54: ولتاژ خروجی در حالات 6 و 7………………………………………………………………………………………………………..
  شکل 2-55: سیگنال تحریک موتور به بار……………………………………………………………………………………………………………
  شکل 2-56: آرایش پیشنهادی برای یک سیستم نقلیه الکتریکی ترکیبی…………………………………………………………………………
  شکل 2-57: آرایش منبع تغذیه ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………….
  شکل 2-58: استراتژی کنترل مبدلها……………………………………………………………………………………………………………………
  شکل 59-الف: سرعت موتور……………………………………………………………………………………………………………………………
  شکل 59-ب: گشتاور موتور……………………………………………………………………………………………………………………………..
  شکل 59-ج: جریان موتور……………………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل 59-د: SOC باتری (%)…………………………………………………………………………………………………………………………..
    تحقیق درباره میزان و گروه
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.