دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی مشتریان


Widget not in any sidebars

فرضیه چهارم: تبلیغات جهت فرهنگ سازی هرچه استفاده بیشتر از سیستم ارتباط با مشتری جهت عدم مراجعه به بانک.
فرضیه پنجم: امکان مشاوره در مورد تسهیلات یا امورحقوقی.
فرضیه ششم: ایجاد برنامه آموزشی برای مشتریان و آگاهی از مزایای سیستم ارتباط با مشتری.
فرضیه هفتم: استفاده ازاینترنت پرسرعت وتلفن بانک.
پیشنهادها برای پژوهشیهای آتی
بررسی تاثیر شهرت بانک نسبت به استفاده مشتریان از سیستم ارتباط با مشتری.
بررسی کاهش معوقات بانکی از طریق CRM.
بررسی موضوع مورد مطالعه این پژوهش در سطح ملی با هدف تحلیلهای مقایسه ای بین مناطق و شهرهای مختلف.
موانع و محدودیتهای پژوهش
دراین تحقیق با محدودیتهایی برخورد ننمودیم، موانع به شرح ذیل میباشند:
همکاری ضعیف مسئولین بانک ملت در دادن اطلاعات لازم.
عدم همکاری مناسب مشتریان بانکی به دلیل تصور به احتمال فاش شدن اطلاعات مالی آنها.
منابع

فهرست منابع و ماخذ:
– الهی،شعبان.حیدری،بهمن.( 1387).”مدیریت ارتباط با مشتری” شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم.
– جراحی محمدحسین،سعیدسعیدا اردکانی،محمد زارعیان.(1388).”بررسی نقش فناوری اطلاعات دراستقرار مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی”،فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد .شماره 21.صفحه 49.
– حیاتی،بابک.(1387).”ارائه مدلی جهت اندازه گیری شاخص رضایتمندی مشتریان با استفاده از الگوی سازی معادلات ساختاری”،مرکز نشر دانشگاهی تهران.
– خانلری،امیر.( 1385 ). ارائه مفهومی جهت سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های فنآوری اطلاعات. پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدهی مدیریت.
– رحمتی،یلدا.( 1388).”طرا حی مدلی برای تبیین عوامل تعیین کننده سرعت پذیرش بانکداری اینترنتی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد رشت .
– صالحی صدقیانی، جمشید و اخوان، مریم و باب الحوائجی،مجید،(1384)” مدیریت روابط با مشتری در تجارت الکترونیک بین، بنگاهی”، فصلنامه مدیریت صنعتی، تهران. شماره8..
– سپهوند،اکبر.(1389).” مطالعه موانع سیستم ارتباط با مشتری بطور الکترونیکی E-CRM در شعب بانک ملی خرم آباد” پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد،کرمانشاه –ایران.
– سجادیانی، سیما کرامتی، عباس علیون، آرزو مشکی.(1386). پذیرش وبکارگیری سیستم ارتباط با مشتری در شرکتها تحقیق پیمایشی و شرکتهای دولتی،کنفرانس ملی سیستم ارتباط با مشتری.
– سیدی،مسعود.علیرضاموسوی،شهاب حیدری.(1388)”ارزیابی عوامل موثر بر عملکردمدیریت ارتباط با مشتری و ارائه الگوی مناسب و جدیداندازه گیری”فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،شماره دوم،ص 80..