دانلود مقاله مدل‌های رفتاری و مقایسه نتایج


Widget not in any sidebars

شکل 2-47: مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی
2-9-3-
متیوز آزمایشاتی انفجاری بر روی تیر بتنی پیش‌تنیده انجام داد. هنگامی که انفجار بر بالای تیر رخ دهد، تیر ازوسط گسیخته شد. با بررسی توزیع ترک بر روی تیر نتایج زیر را گرفت:
با توجه به وقوع ترک‌های 45 درجه که در نزدیکی انفجار ایجاد شده بود نتیجه شد که در این ناحیه شکست برشی اتفاق می‌افتد.
با توجه به وقوع ترک‌های طولی در بال تیر نتیجه شد که در این ناحیه شکست خمشی اتفاق می‌افتد.
شکل 2-48: آزمایش تیر بتنی پیش تنیده تحت بار انفجاری
شکل 2-49: نتایج مدل سازی کامپیوتری تیر بتنی پیش تنیده تحت بار انفجاری
فصل سوم: روش تحقیق و تکنیک مدلسازی
3-1-مقدمه
برای بررسی اثر انفجار بر روی پل بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده، ابتدا لازم است این پل به صورت صحیح تحلیل و طراحی گردد. در قسمت ابتدایی این فصل به معرفی یک دستگاه پل با دهانه‌های 37+68+37 پرداخته می‌شود و سپس نحوه‌ی تحلیل و طراحی آن توضیح داده خواهد شد. در قسمت دوم این فصل نحوه‌ی مدل سازی پل مورد تحقیق در نرم‌افزار اجزاء محدود ANSYS و آورده شده است. سناریوهای تهدید انفجاری، خصوصیات مصالح در بارگذاری انفجاری و بحث و انتخاب مدل‌های رفتاری مصالح از جمله مواردی که در این قسمت به آن پرداخته می‌شوند هستند.
3-2- معرفی و تحلیل و طراحی پل مورد تحقیق
پل مورد تحقیق مربوط قسمتی از پل رودخانه مارون واقع درکیلومتر 800+45 قطعه سوم مطالعاتی محور اصلی پاتاوه-دهدشت است. پل شامل 3 دهانه با طول‌های 37+68+37 متر بوده و عرض کلی پل 12.1 متر است. این عرض شامل 10.4 متر سواره رو و 0.5 متر جدول در هرطرف و 0.35 متر قرنیز در هرطرف می‌باشد. پل به صورت طره‌ای اجرا می‌گردند. طول آزاد طره در زمان اجرا در هر طرف از پایه‌های میانی حداکثر 32.25 متر خواهد بود. اتصال دو طره به یکدیگر با تعبیه کلید میانی صورت می‌گیرد. طول کلید میانی 2 متر است. طول کلیدهای انتهایی 4 متر در نظر گرفته شده است. مقطع عرشه به شکل باکس است. ارتفاع کلی مقطع در بر پایه‌های میانی 4.5 متر بوده و درطول قسمت طره‌ای به شکل سهموی کاهش می‌یابد. ارتفاع کلی مقطع در انتهای قسمت‌های طره‌ای 2.5 متر خواهد بود. عرض بال بالای مقطع باکسی 12.1 متر و عرض بال پایین آن 6.5 متر در نظر گرفته شده است. جان مقطع باکس به شکل قائم بوده وضخامت آن بین 0.5 متر تا 0.35 متر می‌باشد. در کوله‌ها عرشه با مقطع باکسی بر روی نئوپرن‌هایی که بر روی سر ستون تعبیه می‌شوند قرار می‌گیرد. اتصال عرشه با مقطع باکس‌ای به پایه‌های میانی به صورت گیردار است. پایه‌های میانی به شکل کتابی بوده و ضخامت هر کدام 1.5 متر است. عرض کلی هر کدام در محل اتصال به عرشه 6.5 متر و در محل اتصال به 8.0 متر است و هر یک بر سرشمع و 16 شمع به قطر1.2 متکی هستند. شکل (3-1) نمای کلی این پل را نشان می‌‌دهد.
شکل 3-1: نمای پل مورد مطالعه در پایان‌نامه
این پل با 38 کابل پیش‌تنیده بصورت طره‌ای ساخته شده است. 18 کابل از 38 کابل برای ساخت مرحله‌ای این پل مورد استفاده قرار گرفته‌اند (کابل‌های ایزواستاتیک). مابقی کابل‌ها پس از اجرای کامل پل نصب می‌شوند. کلیه کابل‌‎های مصرفی متشکل از 12 استرند با قطر 0.6 اینچ، از رده G270 و با وادادگی کم و با تنش تسلیم 17084 و تنش نهایی 18982 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هستند. کلیه میلگردهای مصرفی از نوع AIII با تنش تسلیم 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هستند. مقاومت فشاری بتن مصرفی در باکس پل 350 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد. آیین نامه‌های مورد استفاده در بارگذاری، تحلیل و طراحی به صورت زیر در نظر گرفته شده‌اند.
آیین نامه بارگذاری پل‌ها ( نشریه شماره 139 )
آیین نامه طرح و محاسبه پل‌ها در برابر زلزله ( نشریه 463 )
آیین نامه AASHTO 2010
آیین نامه CEB-FIP model code 1990
آیین نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن آرمه ( نشریه 389 )