دانلود مقاله مجموعه های فازی و سیستم های فازی


Widget not in any sidebars

سیستم فازی TSK (تاکاگی – سوگنووکانگ )
سیستم فازی با فازی سازی و غیر فازی سازی
3-2-3-1 سیستم های فازی خالص
ساختار سیستم های فازی خالص [22] بصورت شکل 3-1 است.
شکل 3-1 : ساختار سیستم های فازی خالص.
قواعد فازی که در بلوک بالا قرار گرفته اند، همان قواعد اگر– آنگاه فازی هستند. موتور استنتاج فازی، قواعد فازی را به صورت یک نگاشت از مجموعه های فازی در فضای ورودی به مجموعه های فازی در فضای خروجی بر اساس اصول منطق فازی تبدیل می کند . اگر خط چین در شکل قبل وجود داشته باشد، چنین سیستمی، سیستم فازی دینامیک نامیده می شود. عیب سیستم فوق این است که ورودی ها وخروجی ها فازی اند. در حالیکه قاعدتاً ما ورودی ها وخروجیهای حقیقی می خواهیم .
3-2-3-2 سیستم فازی TSK
ساختار سیستم فازی TSK به صورت زیر است.

شکل 3-2 : ساختار سیستم فازی TSK.
سیستم TSK از قواعد فازی همانند زیر استفاده می کند:
(3-1)
که در رابطهی فوق C عددی ثابت می باشد . ملاحظه می شود که بخش قاعده فازی با یک عبارت ریاضی به جای قاعده زبانی جایگزین شده است. این شرایط هدفی که در سیستم های فازی به دنبال آن هستیم، نمی باشد و صرفاً ما را به ریاضیات دودویی می رساند. البته گاهی این روش می تواند موثر واقع شود.
3-2-3-3 سیستم فازی با فازی سازی و غیر فازی سازی
ساختار سیستم فازی، فازی سازی و غیر فازی سازی [22] در شکل 3-3 نشان داده شده است.

در این مجموعه یک فازی ساز و یک غیر فازی ساز، مقادیر حقیقی را به مجموعه ی فازی و مقادیر فازی را به مجموعه ی حقیقی تبدیل می کند. این سیستم فازی، معایب سیستم فازی خالص و سیستم فازی TSK را ندارد. این سیستم های فازی دارای چند ورودی و فقط یک خروجی هستند.
کاربرد مهم سیستم های فازی این است که یک فرآیند سیستماتیک برای تبدیل یک پایگاه دانش بشری به یک نگاشت غیر خطی فراهم می سازند. به همین دلیل قادر خواهیم بود که از سیستم های مبتنی بر دانش بشری در کاربردهای مهندسی (نظیر کنترل، پردازش سیگنال و . . . ) استفاده کنیم.
3-2-4 مجموعه ها ی قطعی و فازی
3-2-4-1 مجموعه‌های قطعی
مجموعه‌های قطعی [23-22] در واقع همان مجموعه‌های عادی و معمولی هستند که در ابتدای نظریه ی کلاسیک مجموعه ‌ها معرفی می‌شوند. افزودن صفت قطعی به واقع وجه تمایزی را ایجاد می‌نماید که به کمک آن می‌شود یکی از مفاهیم ابتکاری و حیاتی در منطق فازی موسوم به تابع عضویت را به آسانی در ذهن به وجود آورد.
در حالت مجموعه‌های قطعی، تابع عضویت فقط دو مقدار در برد خود دارد: آری و خیر (یک و صفر) که همان دو مقدار ممکن در منطق دوارزشی کلاسیک هستند. بنابراین:
(3-2)
که در اینجا تابع عضویت عنصر x در مجموعه قطعیA است.