دانلود مقاله قانون مالیات های مستقیم و مالیات های مستقیم

در صورتی که ساختمان این خصوصیت ها را ارضا نکند باید از روش تحلیل دینامیکی بهره برد. تحلیل دینامیکی به دو روش طیفی و تاریخچه زمانی قابل انجام است. فرضیات این روش به صورت زیر میباشد.
Widget not in any sidebars

رفتار سازه حین رخداد زلزله، به صورت ترکیب خطی از مدهای ارتعاشی مختلف سازه محاسبه میشود.
زمان تناوب ارتعاشات سازه در هر مد در طول رخداد زلزله ثابت می باشد.
1-9- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی
در این روش، تحلیل دینامیکی سازه با اثر دادن شتاب زمین، به صورت تابعی از زمان، در تراز پایه ساختمان و به کارگیری محاسبات متعارف دینامیک سازه ها انجام می شود. شتاب زمین بر اساس شرایط شتاب نگاشت ها تعیین میشود. هر زوج شتاب نگاشت، همزمان در دو جهت عمود بر یکدیگر، در امتداد های اصلی سازه، به آن اثر داده می شوند و بازتاب های سازه به صورت تابعی از زمان تعیین می شوند. بازتاب نهایی سازه در هر لحظه زمانی برابر با حداکثر بازتاب های به دست آمده از تحلیل با سه زوج شتاب نگاشت مورد نظر است.[6]
1-10-دیوار برشی
دیوارهای برشی عناصر تقویت کننده قائمی هستند که برای مقاومت در مقابل نیروهای جانبی وارد شده در ساختمان بر اثر باد یا زلزله طرح می شوند. این دیوارها ممکن است بصورت دیوارهای خارجی یا داخلی و یا هسته هایی که محوطه آسانسور یا پله ها را در بر میگیرند ساخته شوند. پس به نظر نمی رسد که هیچ محدودیتی برای شکل هندسی سیستم های دیوار برشی وجود داشته باشد. شکل های مثلث، مستطیل، نبشی، ناودانی و I شکل با بالهای عریض از مثال های آشنا در روش های معماری بشمار می روند. متداولترین شکل های اصلی در حلقه مرکزی شکل جمع آوری شده است. سیستم های اصلی دیوار برشی را میتوان به سیستم های باز و بسته تقسیم کرد، سیستم های باز از عناصر خطی انفرادی تشکیل میشوند ویا ترکیبی از چنین عناصری می باشند که یک فضای هندسی را بطور کامل محصور نمی کنند. شکل هایX V, Y, T, H مثال هایی از سیستم باز می باشند. در مقابل آن سیستم های بسته یک فضای هندسی را احاطه می کنند و شکل های متداول آن عبارتند از هسته های مربع، مثلث، مستطیل و دایره ای شکل و محل دیوار برشی روی رفتار سازه ای آنها تحت بارهای جانبی تاثیر مهمی دارد. هسته ای که در تصویر افقی ساختمان خارج از مرکز قرار دارد باید پیچش و همچنین خمش و برش مستقیم را تحمل کند.[7]
شکل 1) شکل های هندسی سیستم دیوار برشی
فصل دوم- ادبیات فنی
ادبیات فنی
2-1-مقدمه
در سالهای اخیر رفتار سازه ها تحت نیروی زلزله بسیار مورد توجه قرار گرفته است و همواره محققان کوشید اند که طراحی خود را به گونه ای انجام دهند که سازه طراحی شده در هنگام زلزله رفتار مناسبی از خود نشان دهد. اگرچه در زلزله های اخیر سازه های طراحی شده بر اساس ضوابط معمول طراحی، در حفظ ایمنی افراد مناسب عمل کرده اند، اما دامنه خرابی های ایجاد شده در سازه ها و خسارت اقتصادی وارده بسیار گسترده و خارج از انتظار بوده است. امروزه به خوبی مشخص شده است که سازه های طراحی شده بر اساس ضوابط آیین نامه های موجود، در برابر زلزله های شدید ( که سازه تا حد زیادی وارد محدوده غیر الاستیک میشود) ، متحمل خسارت سنگین خواهند شد.
در سال های اخیر تلاشهای زیادی برای ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن و خصوصا پاسخ پیچشی آنها انجام شده است. سازه های نامتقارن ویژگی های خاصی در محدوده غیر خطی دارند که سبب شده پیش بینی رفتار آنها در زمان زلزله پیچیده باشد. بررسی عملکرد ساختمانها در زلزله های گذشته نشان می دهد که معمولا ساختمان های نامتقارن نسبت به ساختمان های متقارن در برابر زلزله آسیب پذیرترند. ساختمان های نامتقارن را به طور کلی سازه های نامتقارن در پلان و ارتفاع تقسیم بندی کرد. روش تحلیل پوش آور معمولی، توانایی تخمین پاسخ لرزه ای کلی ساختمان های با ارتفاع کم و متوسط را با دقت خوبی داراست اما در تخمین پاسخ ساختمان های بلند و همچنین نامنظم که مرکز جرم و مرکز سختی بر هم منطبق نمیباشند و منجر به پیچش در سازه می شود و با در نظر گرفتن اثرات مدهای بالاتر، این سازه ها از دقت چندانی برخوردار نبوده ودر برخی موارد به نتایج گمراه کننده ای می انجامد.
در ادامه به ساز و کار و شرایطی که در جهت ساختن سازه های نیمه مرتفع و یا مرتفع در ایران وجود دارد اشاراتی خواهد شد.
2-2- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران
ضوابط و مقررات مرتبط با بلند مرتبه سازی در ایران را می توان در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داد. بررسی این ضوابط نشان از تشویقی بودن آن ها در سال های ابتدایی شروع بلند مرتبه سازی دارد که هرچه پیش می رویم جنبه های تشویقی ضوابط جای خود را به جنبه های کنترلی و محدود کننده می دهند.[8]
اولین قانون مرتبط با ساختمان های بلند تصویب شده در ایران را می توان قانون تملک آپارتمان ها دانست که در سال 1343 جهت تشویق احداث ساختمان های بلند مسکونی تدوین و تصویب شد. پیامد تصویب این قانون احداث اولین مجموعه بلند مرتبه مسکونی(مجتمع مسکونی بهجت آباد) بود که در همان سال عملیات ساخت آن آغاز گردید. سپس در سال 1345 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید. بر اساس این ماده ” شرکت هایی که منحصرا به منظور ایجاد واحد های مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد تشکیل شده و یا بشوند، نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطی بلوک های آپارتمانی که در داخل شعاع50 کیلومتری مرکز تهران، کمتر از 10 طبقه نباشند و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین نامه موضوع تبصره این ماده تعیین خواهد شد کمتر نباشد و طبق ضوابط و قیمت های تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون احداث می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر اینکه مدت اقساط کمتر از 8 سال نباشد”[9]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طی شدن دوران رکود بلند مرتبه سازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به گرایش بلند مرتبه سازی در تهران و شهرهای بزرگ در جلسه مورخ 24/10/1369 ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه سازی را تصویب نمود. اهداف این مصوبه عبارتند از:
استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت
تامین فضای باز و محیط زیست بهتر
این مصوبه در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/1369 شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیر بنای واحدهای مسکونی، خط مشی های زیر را مورد توجه قرار داد:
تشویق بلند مرتبه سازی
تطبیق الگوی تفکیک با مقتضات بلند مرتبه سازی
تشویق به تجمع قطعات در مناطق نوسازی