دانلود مقاله قابلیت اعتماد و روش مستقیم

1-این مدل زمانبندی با توسعه پذیری سیستم مشکل داردزیرا زمانی که تعداد ماشینهای سیستم افزایش یابدزمانبند دچار مشکل خواهد شد زیرا خودش باید تمامی ماشینها رامدیریت کند.
2-تحمل پذیری کمتری در مقابل خطاها داردوقابلیت اعتماد نداردزیرا اگر مشکلات سخت افزاری یا نرم افزاری برای ماشین سرویس دهنده زمانبند مرکزی دچار خرابی یا ازکارافتادگی خواهد شد وکل سیستم دچار مشکل خواهد شد.
Widget not in any sidebars

3-درصف درخواست ها ازدحام به وجود خواهد آمد.
4-سربار در صف درخواست ها به وجود می آید.
1-13مدل زمانبندی توزیع شده برای منابع در محیط گرید
در این مدل از چند زمانبند محلی استفاده میشودبا یکدیگر جهت واگذاری کارها به کلیه ماشینهای پردازشگر تحت پوشش تعامل انجام میدهند دو مکانیزم جهت ارتباط یک زمانبند با زمانبندهای دیگر وجود دارد.
1-ارتباط مستقیم
2-ارتباط غیر مستقیم
1-13-1 ارتباط مستقیم
در ارتباط مستقیم هر زمانبند محلی میتواند مستقیما با سایر زمانبندها درمورد واگذاری کارها ارتباط داشته باشد هرزمانبند لیستی از تمامی زمانبندهای دیگر را دیگر را داردیا ممکن است یک دایرکتوری مرکزی که کلیه اطلاعات را درمورد زمانبند نگهداری میکند بر روی ماشینی در محیط وجود داشته باشد در این روش اگر زمانبند محلی نتواند کاری را به منابع محلی اش واگذار کند با سایر زمانبندهای راه دور جهت یافتن مناسب ترین ماشین برای اجرای کار ارتباط برقرا ر خواهد کرد هر زمانبند ممکن است صف محلی برای مدیریت منابع تحت پوشش خود داشته باشد.24
زمانبند3
زمانبند1
Jobs
Jobs
Jobs
Jobs
Jobs
زمانبند4
زمانبند2
Jobs
1-13-2 ارتباط غیرمستقیم
این ارتباطات از طریق یکjob poolمرکزی صورت میگیرد در این روش کارها بلافاصله نمی توانند پردازش شوند بلکه به یک job poolمرکزی فرستاده میشوند در مقایسه با روش مستقیم در این روش زمانبندهای محلی میتوانند کارهایی که برا اجرا روی منابعشان مناسب تر هستند را انتخاب کنند وآنها را برای اجرا روی ماشینهایشان به صورت محلی زمانبندی نمایند در این روش حتما باید سیاستهایی وجود داشته باشد که توسط آنها تضمین شود اولا کاربر مدت بسیار طولانی در job poolمنتظراجرا نماندثانیایک کار توسط دو یا بیشتر زمانبند جهت اجرا برداشته نشود.24
Jobs
زمانبند3
زمانبند4
زمانبند1
Jobs