دانلود مقاله عوامل موفقیت مدیریت دانش و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه
 • فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 42
  1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
  2-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره یک……………………………………………………………………………………………………………………… 43
  3-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره 2…………………………………………………………………………………………………………………………. 43
  1-3-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم………………………………………………………………………………………………………………… 44
  4-4 تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از پرسشنامه شماره2…………………………………………………………………………………………………… 45
  1-4-4 تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان(پایایی)………………………………………………………………………………………………………………… 47
  2-4-4 کفایت نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
  3-4-4 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
  4-4-4 آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 61
  1-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
  2-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
  منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
  پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
  فهرست جداول
  جدول1-2 عوامل موفقیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………… 28
  جدول 1-4 عناوین متغییرهای بکار گرفته شده در نرم افزار………………………………………………………………………………………………. 45
  جدول 2-4 ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
  جدول 3-4 ضریب دو نیمه گاتمن………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
  جدول 4-4 شاخص KMO و آزمون بارتلت ………………………………………………………………………………………………………………. 48
  جدول6-4 واریانس کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
  جدول7-4 ماتریس اجزا یا عامل های چرخیده نشده………………………………………………………………………………………………………. 51
  جدول8-4 ماتریس چرخیده شده اجزا………………………………………………………………………………………………………………………… 53
  جدول9-4 محتوای عوامل اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
    مقاله درمورد حسابرس و بازرس قانونی و قوانین و مقررات عام
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.