دانلود مقاله عوامل جغرافیایی و محیط جغرافیایی


Widget not in any sidebars

جرم، یک پدیدی فردی و اجتماعی است، بنابراین نمیتواند از ویژگیهای محیط زندگی و سکونت افراد تأثیری به خود نگیرد به خصوص وقتی این عامل در عوامل دیگر اجتماعی مثل توان مالی، سطح فرهنگ و غیره تأثیر دارد.
عامل مسکن را از دو وجه بایستی مورد نظر قرار داد: اول منطقه مسکونی و دوم وضعیت و کیفیت و کمیت مسکن که هر یک از این دو مسئله تأثیر متفاوتی بر رفتار و منش شخص میگذارد. مردم کم درآمد به سوی محلات پر جمعیت و ارزان قیمت که فاقد امکانات بهداشتی و رفاهی مناسب است رو میآورند، طوری که در بعضی محلها جمعیت به حد فوق اشباع میرسد. مسلم است که نوع و وضع محلههای متروکه تکوین شخصیت افراد ساکن تأثیر دارد. همینطور کیفیت مسکن اثر فوقالعادهای برسازگاری فرد خواهد داشت (جهت اطلاع بیشتر ر.ج کنید به مقالات برگزیده، همایش حاشیه‌نشینی و امنیت قضایی، چاپ دادگستری استان تهران، 1384. ص 41.) اثر محیط مسکونی، یا مستقیم فرد را به سمت ناسازگاری سوق میدهد یا غیر مستقیم بخاطر وجود زمینه موجود در فرد و مهیا بودن امکانات در محل باعث وقوع جرم میشود.
نرخ بزهکاری در مناطق مسکونی شلوغ بیشتر از مناطق خلوت است. دور بودن از محل کار والدین از محل سکونت، عدم توانایی کنترل رفتاری فرزندان، فراوان بودن محلههای متروکه، نیمهساز و محلهای تجمع خلافکاران موقعیت را برای بزهکاری فراهم میکند(کردوانی،1390، ص 47).
– آموزش
یادگیری و تعلیم و تربیت هدف مقدس و نیاز اساسی است که مورد تأکید شرع، عقل و همهی انسانهاست. قرآنکریم معرفی کاملترین دین خود را با اقرأ آغاز مینماید. سواد و تحصیلات یا بی سوادی و کم سوادی تنها یا عامل تعیین کننده در بزهکاریها شناخته نشده است. (بر اساس تحقیقی که در زندان بعمل آمده، نقل از مجله حقوقی دادگستری شماره 39 تابستان 1381 ص 256.) اما این جمله ویکتورهوگو که بیان داشته باز کردن مدرسه به معنی بستن یک زندان است قابل تأمل است. بی سوادی به عنوان عامل غیر مستقیم ارتکاب بزه دارای اهمیت است. در میان بزهکاران آمار عددی تحصیلات سیر نزولی دارد. یعنی هر چه کمتر به طرف آموزش میرویم تعداد بزهکاران درآن مقطع افزایش مییابد.
در اکثر تحقیقهای ارائه شده در ایران هم نسبت بالایی از جوانان بزهکار را افراد کم سواد و ترک تحصیل میدهند و درصد بالایی از مجرمین هم عنوان میکنند که از عواقب کار خود یا حتی جرم بودن اعمال خودآگاهی نداشتهاند، این مسائل اهمیت بحث آموزش را روشنتر میکند(عباچی،1380، 50).
– محیط جغرافیایی
دانشمندان و فلاسفه از قرنها پیش میزان تطابق انسان را با آبوهوا،فصول،موقعیت زمان و منابع طبیعی موردبحث قرار داده و تأثیر عوامل مذکور را در رفتار و کردار و اعمال گروههای انسانی تأکید کردهاندو معتقدند که اعمال و رفتار انسانی تا حد زیادی تابع خصوصیات محیطی است که او را بر گرفته است.
تأثیر محیط در جامعه، پیوسته در حال تغییر است و این تغییرات ناشی از پیشرفتهای فنی و توسعهی صنعتی است و سطح زندگی را بالا میبرد، گاهی تحولات و تغییرات مذکور سبب بروز حالت خطرناک گشته و افراد را به طرف ارتکاب جرم سوق میدهد(دانش،1368، 12).
– آبوهوا و فصول
سقراط پزشک عالی قدر یونانی، نخستین کسی است که اقلیم، فصول، آبوهوا را موثر در وضع زندگی بشری اعلام نموده است.منتسکیو دانشمند فرانسوی، در کتاب روحالقوانین، تأثیر محیط جغرافیای را در وضع جسمی و خصائل روانی انسان تأکید کرده و ساکنین نقاط سرد سیر را بلقمی مزاج و بی حال و از لحاظ جسمانی نیرومند و اهالی مناطق گرمسیر را حساس، قانع و کمکار توصیف کرده است.
یک متخصص آمار بلژیکی با بررسی آمار جرائم سالهای 1830-1826 فرانسه، تأثیر عوامل جغرافیایی را در ارتکاب جرائم خاص تأیید نموده و معتقد ست که وضع اجتماعی و اقتصادی تا حدود زیادی تابع مقتضیات و شرایط جغرافیایی است و جرائم بر علیه اشخاص در نقاط گرمسیر و جرائم بر علیه اموال در مناطق سردسیر بیشتر اتفاق میافتد.
فری دانشمند ایتالیایی که پایهگذار جامعهشناسی کیفر است در مورد تأثیر آبوهوا بر رفتارهای افراد تأکید نموده و معتقد است که آبوهوای هر منطقه در تشکیلات و طرز زندگی در آن ناحیه موثر است. در تابستان که روزها طولانی و اشخاص ساعات بیشتری را در خارج از خانه میگذارند برخوردهای اجتماعی زیادتری دارند، جرائم بر علیه اشخاص «قتل، ضرب و جرح» بیش از سایر فصول اتفاق میافتد در حالی که در زمستان که شبها دراز است مجرمین با استفاده از این فرصت بیشتر مرتکب سرقت میشوند.
– علل اکولوژی
منظور از اکولوژی، اثرات محیط در موجودات زنده است که به حال طبیعی زیست میکنند.
چارلز گالپین جامعهشناس آمریکایی اولین کسی است که در سال 1912 از روش اکولوژیک در مطالعهی یک جامعهی روستایی استفاده کرده است. موضوع شهر و روستا از اهم مطالبی است که از لحاظ جرمشناسی در اکولوژی مورد بحث قرار میگیرد.
– شهرو روستا
با صنعتی شدن کشورها، ازدیاد وسایل نقلیه، سرعت و سهولت مسافرت از روستاها به شهرها، از کشوری به کشور دیگر، به طرز بیسابقهای جمعیت شهرها افزایش یافته است به طوری که این چنین تراکم در شهرها قابل تصور نبوده است. علل تراکم جمعیت در شهرها این است که امروزه با پیشرفت علم و صنعت طرز زندگی شهری با روستا به کلی فرق کرده است. در روستا با وجود استفاده از وسایل تکنیکی، عامل اصلی تولید، زمین است که تابع شرایط طبیعی « باد، باران، گرما، سرما» است، کار روستائیان تابع گرما و سرما و مساعدت فصول میباشد در صورتی که برای شهرنشینان، فصل کار وجود ندارد و شهرنشینان در هر شرایط فصلی و جوی به کار اشتغال دارند. شهرنشینان از نظر فرهنگ برتر و بهتر استفاده میکنند در صورتی که در روستا به علت پراکندگی روستاها، امکان اعتدال سطح فرهنگ کمتر وجود دارد. دانشگاهها و مراکز پزشکی در شهرها هستند. دستمزد کارگران در شهرها بیش از کارگران در روستاهاست. زندگی در شهر عامل مستقیم وقوع جرائم نیست بلکه شرایط موجود درآن، زمینه را برای بروز حالت خطرناک را انحراف و بلاخره ارتکاب جرم مستعد وآماده میسازد، زیرا افرادی که از لحاظ سن، نژاد، آداب و رسوم با هم فرق دارند با آرزوها و رویاهای متفاوت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ میآیند ولی در شهرها به علت عدم شناخت افراد مخصوصاً قضاوت مردم از یکدیگر که بر اساس اصول اخلاقی و رفتار اجتماعی نیست و ظاهر آرائی و تملک مادی برای جلب توجه دیگران، جانشین شناسایی شخصیت ذاتی میگردد و گرایش به مادیات و منافع شخصی، رقابتها را تشدید و حرص و طمع را زیاد و در صورت فراهم نشدن امکانات، برای ارضاء خاطر، ظن ارتکاب جرائم تشدید میگردد.(منصوری، 1356 ص27- ص30)
ب- عوامل اقتصادی
دربارهی رابطهی بین شرایط اقتصادی و پدیدهی بزهکاری از دیرباز بحث وجود داشته است. بعضی سعی دارند این فرضیه را اثبات برسانند که عامل اقتصادی هم عامل مستقیم و مهم بزهکاری است و هم بر عوامل جرم زای دیگر مثل مسکن نامناسب، طلاق، بیسوادی، بیکاری و … اثر مهمی دارد. (به نقل از مجله حقوقی دادگستری شماره 39 تابستان 1381 ص 256) مطالعهی میدانی پدیدهی بزهکاری از نزدیک مبین اهمیت عامل تبعیض و بی عدالتی مالی و فقر در یک جامعه است. عوامل اقتصادی شامل:
– عامل مهاجرت
مهاجرت عبارت است از:«جابهجایی و حرکت ارادی افراد یا جمعیت از منطقهای به منطقهی دیگر به دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… »(کلانتری،1373، 59).