دانلود مقاله طراحی سیستم کنترل و بهینه سازی


Widget not in any sidebars

شکل2-6: منحنی توان برای خودروی هیبرید ت سوختی/باطری/فرا خازن
2-3 کنترل پخش توان بهینه با استفاده از الگوریتم PSOبرای خودروی هیبرید پیل سوختی/فراخازن و پیل سوختی/باطری ]10[
هدف اصلی از این مقاله بهینه سازی طراحی سیستم کنترل مدیریت توان برای یک خودروی هیبرید پیل سوختی/فراخازن و پیل سوختی/باطری و فراهم کردن یک مطالعه مقایسه ای بین این دو ساختار است. در سیستم های خودروی هیبرید، کنترل پخش توان و تعیین ابعاد سیستم و المان های بکار رفته در آن بسیار مورد توجه محققان است. لذا بسیار مهم است یک استراتژی کنترلی مناسب برای پخش بهینه توان ارائه شود بطوریکه تابع هدفی مرکب از ابعاد، هزینه و مصرف سوخت خودروی هیبرید مینیمم گردد. در این مقاله یک الگوریتم PSO برای بهینه سازی طراحی استفاده شده است. ساختار دو سیستم مورد مطالعه در این مقاله در شکل 2-7 نشان داده شده است.

شکل2-7: ساختار مورد مطالعه در ]10[
اضافه کردن منابع انرژی الکتریکی به خودروی هیبرید از جمله باطری، توانایی این سیستم را بسیار زیاد می کند و یک روش امید بخش برای خودروی هیبرید الکتریکی در آینده است. در این مقاله از الگوریتم PSO برای بهینه سازی توان مبادله شده بین منابع و کاهش ابعاد سیستم استفاده شده است. برای این منظور تابع هدف بصورت زیر تعریف شده است:
(2-4)

که:
(2-5)

که در این روابط بیانگر وزن های نسبت داده شده به هزینه، جرم و حجم هستند. توجه شود که یک تابع هدف بدون بعد است.
علاوه بر این، در این مقاله یک مبدل قدرت چند ورودی میانی برای خودروی هیبرید پیل سوختی پیشنهاد شده است تا ریپل ولتاژ خروجی و جریان ورودی را کاهش دهد و همچنین ابعاد مولفه های فعال سیستم را کاهش دهد. بازده این مبدل در مقایسه با مبدل های افزاینده مرسوم بالاتر است. ساختار این مبدل در شکل 2-8 نشان داده شده است.
نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش PSO بکار گرفته شده می توان بطور چشمگیری مصرف هیدروژن پیل سوختی خودروی هیبرید را کاهش داد. علاوه بر این با مقایسه می توان نشان داد که خودروی هیبرید پیل سوختی/فراخازن نسبت به پیل سوختی/ باطری اندکی از نظر اقتصادی بهتر است. شکل های 2-9 و2-10 به ترتیب توان مبادله شده بین پیل سوختی با فراخازن و باطری را نشان می دهند.

شکل2-8: ساختار مبدل قدرت پیشنهاد شده در ]10[

شکل2-9: توان مبادله شده بین پیل سوختی و فراخازن

شکل2-10: توان مبادله شده بین پیل سوختی و باطری
2-4 کنترل موازی تبادل انرژی برای خودروی الکتریکی هیبرید پیل سوختی/ باطری/ فراخازن ]11[
این مقاله یک روش تبادل انرژی موازی برای خودروی الکتریکی هیبرید پیل سوختی/ باطری / فراخازن را پیشنهاد می دهد. منبع هیبرید از پیل سوختی، بانک های خازنی و ماژول های فرا خازنی تشکیل شده است. در روش پیشنهادی، هر یک از منابع فوق الذکر، با استفاده از مبدل های قدرت مناسب به باس DC وصل می شود. ساختار سیستم مورد مطالعه در این مقاله در شکل2-11 نشان داده شده است. در این شکل حالت های قابل بهره برداری از منابع بصورت خط چین مشخص شده است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...