دانلود مقاله سیستم استنتاج فازی و مجموعه های فازی

اشتراک فازی یک عملگر است که روی دو تابع مثل و اعمال می شود. این تابع را با t نشان می دهند که نگاشتی بصورت ایجاد می کند و اگر بخواهیم مفهوم ریاضی عبارتی را که به آن اشاره شد بنویسیم، بهصورت زیر است.
(3-17)
تابع t برای اینکه واجد شرایط اشتراک باشد می بایست حداقل چهار شرط زیر را ارضا کند:
Widget not in any sidebars

(3-18)
(3-19)
(3-20)
(3-21)
پرفسور زاده در یافتههای اولیه خود درباره مجموعه های فازی، عملگر کمینه را برای اشتراک دو مجموعه فازی پیشنهاد کرده است که بهصورت زیر بیان می شود :
(3-22)
البته عملگر های اجتماع دیگری از جمله کلاس دومبی، کلاس دبویس- پرید، کلاس یاگر، جمع دراستیک، جمع اینیشتن، جمع جبری وجود دارد که شرایط چهارگانه ی گفته شده را ارضا می کند.
3-2-6 رابطه ی فازی
یک رابطه ی فازی، یک مجموعه ی فازی است که در فضای حاصلضرب برداری (کارتزین) مجموعه های قطعی تعریف شده است. یک رابطه ی فازی مثل Q در فضای بصورت مجموعه ی زیر تعریف می شود:
(3-23)
3-2-7 مثالی از پیاده سازی سیستم فازی ممدانی در نرم افزار MATLAB
به منظور نشان دادن نحوهی پیاده سازی سیستم استنتاج فازی ممدانی، یک مثال ساده از نحوهی پیاده سازی این سیستم در نرم افزار MATLAB ارائه می شود. این مثال در مورد تعیین کیفیت تصویر برای تلویزیون با پارامترهای کنترلی ورودی از جمله ولتاژ و جریان است. فرآیند تنظیم الکتریکی خودکار پارامترهای ورودی، همان ولتاژ و جریان در مرحله ساخت است که موجب بهبود کارایی تلویزیون و کاهش هزینه آن می شود. علاوه بر این، فرآیند مذکور موجب بهبود کیفیت تصویر تلویزیون نیز خواهد شد. در نتیجه در این سیستم فازی، ورودی ها، ولتاژ، جریان و زمان هستند و خروجی آن کیفیت تصویر است. سیستم استنتاج فازی نیز از نوع ممدانی انتخاب شده است. ساختار این سیستم فازی در MATLAB Fuzzy Logic Toolbox در شکل 3-7 نشان داده شده است.
سیستم فازی مذکور دارای 13 قاعده فازی است که این قواعد در شکل3-8 نشان داده شده است. توابع عضویت برای متغیرهای ورودی و خروجی سیستم فازی بصورت نشان داده شده در شکل 3-9 و 3-10 است. همانطور که ملاحظه می شود برای این مثال توابع عضویت از نوع گوسین انتخاب شده اند.

شکل3-7 : ساختار سیستم فازی برای محاسبه کیفیت تصویر.

شکل3-8 : مجموعه قواعد فازی.

شکل3-9 : تابع عضویت برای متغیر خروجی.

شکل3-10 : تابع عضویت برای متغیر ورودی (ولتاژ).