دانلود مقاله ساختمان های بلند و نرم افزار

شکل 12) چیدمان چهارم
3-2-4- چیدمان شماره 4
Widget not in any sidebars

چیدمان شماره چهارم به صورت شکل 12 در نظر گرفته شده است. در این چیدمان دیوارها را در هر دو انتهای هر قاب بیرونی ساختمان قرار دادیم.
3-2-5- چیدمان شماره 5
چیدمان شماره 5 بصورت شکل 13 نمایش داده است. هسته ها در ساختمان های بلند و نیمه مرتفع همانطور که قبلا اشاره شد از مهمترین اعضای اصلی سازه ای مقاوم در برابر بارهای افقی و قائم هستند. از طرفی ممان اینرسی هسته های بتن مسلح بسیار زیاد است و لذا غالبا به تنهایی قادر به تحمل تمامی بارهای جانبی هستند. اگر یک ساختمان تحت اثر پیچش قرار گیرد، سختی پیچشی هسته سهم قابل توجهی در مقاومت پیچشی سازه خواهد داشت. و از طرفی در حالت برعکس چیدمان چهارم می باشد. این چیدمان در شکل 13 آمده است.
شکل 13) چیدمان پنجم
3-2-6- چیدمان شماره 6
در این مدل چیدمان دیوارهای T شکل مورد مطالعه قرار گرفت. در این مدل عناصر T شکل به گونه ای قرار داده شده که با تقارن حتی المقدور مرکز جرم و سختی بر هم منطبق گردند. چیدمان شماره 6 در شکل 14 آمده است.
شکل 14) چیدمان شش
3-2-7- چیدمان شماره 7
این چیدمان به دلیل آنکه ابعاد ساختمان را در هر دو راستای X و Y افزایش می دهد، منجر به افزایش سختی سازه شده و همچنین پیچش را در حد محسوسی کاهش می دهد. از این نوع دیوار ها با توجه به آنکه محدودیت های اجرایی را ایجاد میکند در فضاهایی که با این محدودیت مواجهه نیستیم میتوانیم استفاده کنیم. از این چیدمان در بهسازی بیمارستانی در شیکاگو استفاده شده است. در شکل 15 این چیدمان آمده است.
شکل 15) چیدمان هفتم
3-2-8- چیدمان شماره 8
نتایج بررسی های انجام شده در مقایسه اشکال مختلف دیوار برشی نشان داده است که دیوارهای بالدار مانند دیوار Z شکل عملکرد بهتری از نظر تغییرمکان و جذب برش، نسبت به دیوارهای متداول مستطیلی دارند. چیدمان شماره 8 در شکل 16 آمده است.
شکل 16) چیدمان هشتم
4- فصل چهارم- مدلسازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدمان های مختلف دیوارهای برشی
مدلسازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدمان های مختلف دیوارهای برشی
4-1- مقدمه
در این مرحله چیدمان های مختلف یاد شده در مرحله قبل را در پلان نامتقارن ذوزنقه ای قرار داده و در قالب چهار ساختمان 7 و 10 و 12 و 15 طبقه بتنی و با کمک نرم افزار SAP مدل سازی می نماییم.
محل احداث پروژه تهران است و خاک منطقه تیپ III فرض می شود. پروژه دارای کاربری مسکونی است، بنابراین در دسته ساختمان های با اهمیت متوسط قرار خواهند گرفت.
ارتفاع طبقات کف تا کف معادل 3 نتر در نظر گرفته شده است. همچنین از بتن مسلح C350 با وزن واحد حجم 2400 ، ضریب پواسون 0.2 و ضریب الاستسیته 25000 است.
همچنین از فولاد ST-37 استفاده شده است.
برای مدل کردن سازه به صورت صحیح تحت بارهای جانبی با توجه به نهفته بودن فرض حرکت صلب کف طبقات در تراز خود، باید در نرم افزار مدل سازی، هر طبقه را یک دیافراگم صلب تعریف نماییم. این باعث میشود، نرم افزار کف را در حرکت خود تحت بارهای جانبی به صورت صلب لحاظ کند، یعنی نقاط آن نسبت به هم فاقد حرکت می باشند.
تاثیر خروج از مرکز بودن مرکز جرم نسبت به مرکز سختی، در پاسخ لرزه ای ساختمان ها بسیار مهم است. کاهش دادن فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی به کاهش چشمگیر کرنش های پیچشی در المان های قائم منجر می شود. و بنابراین مشخصا طراحی مقرون به صرفه المان های سازه ای را نتیجه می دهد[20] در تمامی مدل های ساخته شده، سعی بر آن بوده است تا حد امکان مرکز جرم و مرکز سختی به هم نزدیک باشند.