دانلود مقاله رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون چندگانه

و تعهدی‌های اختیاری از تفاوت کل تعهدی‌ها و تعهدی‌های غیراختیاری به دست می‌آید؛ یعنی:
Widget not in any sidebars

3-8 طرح فرضیه‌ها:
در تحقیق حاضر یک فرضیه اصلی وجود دارد:
3-8-1 فرضیه اول:
بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود (اقلام تعهدی) ارتباط معناداری وجود دارد.
3-9 روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون:
3-9-1 رگرسیون خطی چندگانه:
با استفاده از اطلاعات آماری و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌توان روند گذشته را به آینده تعمیم داد و اساس تعمیم روند گذشته به آینده فنون تحلیل رگرسیون می‌باشد براساس این دسته از فنون آماری می‌توان با بررسی ارتباط بین حداقل دو متغیر مانند x وy براساس داده‌های گذشته، به گونه‌ای بین x و y ارتباط برقرار کرد که رابطه آن‌ها به صورت یک معادله ریاضی تعریف شود اگر دو یا چند متغیر تأثیری عمده روی متغیر وابسته داشته باشند از رگرسیون خطی چند گانه استفاده می‌شود در رگرسیون خطی چندمتغیره معادله زیر معرف جامعه است:
(3-2)
Y=a+BX+BX+E0
که در این معادلهY متغیر وابسته، X متغیر مستقل، a مقدار ثابت، B شیب خط رگرسیون و E اثر سایر عوامل بر معادله می‌باشند.
3-9-2 ضریب تشخیص:
این شاخص نشان‌دهنده اعتبار مدل رگرسیون است و درصد تغییرات متغیر وابسته را توسط متغیر مستقل نشان می‌دهد برای انتخاب متغیر مستقل مناسب از ضریب تشخیص استفاده می‌شود به طوری که بین چند متغیر مستقل ملاک را بزرگترین ضریب تشخیص قرار می‌دهیم. اگر بهترین متغیر مستقل انتخاب‌شده از سطح قابل قبول ضریب تشخیص برخوردار نباشد بدین معنی است که تعمیم روند گذشته به آینده امکان‌پذیر نیست در این موارد باید ترکیبی از متغیرهای مستقل را پیدا نمود که ضریب تشخیص را به حد قابل قبول برساند.
در این حالت از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود و در آن به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب هم بستگی چندگانه استفاده می‌شود که نشان‌دهنده شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته می‌باشد اگر این ضریب هم بستگی را به توان دو برسانیم ضریب تعیین به دست می‌آید که معرف میزان انحراف در متغیر وابسته می‌باشد که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می‌شود. سومین مقداری که در این تحقیق محاسبه خواهد شد ضریب تعیین تعدیل شده می‌باشد که طبق فرمول زیر به دست می‌آید:
(3-3)
rAdj2 = 1-
تفاوت این ضریب تعیین با ضریب تعیین تعدیل شده در عامل (n-1)/(n-2) می‌باشد.
آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل:
به منظور بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آمار t استفاده شده است که از فرمول زیر به دست می‌آید:
(3-4)
t=
(3-5)