دانلود مقاله دینامیکی و تاریخچه


Widget not in any sidebars
آیین نامه های مورد استفاده برای طراحی ساختمان ها به قرار زیر است:
آیین نامه بارگذاری ایران( مبحث ششم)
آیین نامه 2800 بارگذاری زلزله
4-2 – پلان ذوزنقه ای نامتقارن
برای مقایسه بهتر از نظر جابهجایی طبقات و تغییرمکان نسبی طبقات، ابتدا چیدمان های مختلف بر روی یک مدل پیاده شده است و دیوارها و قاب هر سازه طراحی شده است و بر اساس طراحی اولیه مقادیر جابهجاییها و شتاب طبقات و برش پایه استخراج شده است. در بررسی چیدمان های مختلف در یک ساختمان با تعداد طبقات مشخص به جهت بررسی دقیق تر و بدست آوردن نتایج ملموس تر تغییری در طراحی سازه رخ نداده است و صرفا محل قرارگیری دیوارها تغییر کرده است.
4-2-1- چیدمان ساختمان های 15 طبقه
در این قسمت به بررسی چیدمان های دیوارهای برشی در مقیاس 15 طبقه پرداخته میشود. در این ساختمان از مقاطع مطابق جدول زیر استفاده شده است:
جدول 1) مقاطع به کار رفته در ساختمان 15 طبقه
4-2-1-1 چیدمان شماره 1 ساختمان 15 طبقه
در این چیدمان از دیوارهای رایج مستطیلی استفاده شده است که در شکل 17 نمای سه بعدی آن قابل مشاهده می باشد.

شکل 17) نمای سه بعدی چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه

شکل 18) پیچش سازه در مد سوم سازه در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه
در ادامه در هر چیدمان به بررسی میزان نسبت تنس در طراحی خطی سازه و همچنین نحوه توزیع مفاصل پلاستیک پرداخته شده است:
شکل 19) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه
4-2-1-1-1- مشخصات مفاصل پلاستیک
مشخصات مفاصل پلاستیک اعضا با استفاده از نشریه 360 محاسبه شده است. برای ستون‌ ها از دو نوع مفصل پلاستیک در هر ستون استفاده شده است که عبارت‌اند از: مفاصل کنترل شونده توسط جابجایی(DC) و مفاصل کنترل شونده توسط نیرو(FC). که این مفاصل در فاصله های ابتدایی و انتهایی دو سر ستون ها و به فاصله های 0.05 و 0.95 از دو سر ستون اعمال شده است.
در تیرها نیز به همین ترتیب مفاصل اعمال شده است و همچنین در دیوارها نیز مفاصل دستی باتوجه به اطلاعات موجود در آیین نامه 360 در فواصل 0.05 و 0.95 آن اعمال شده است.
پاسخهای لرزه ای اعم از تغییر مکانهای بام و شتاب و برش پایه و drift ومفاصل خمیری این ساختمان که برگرفته ازتحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی دینامیکی می باشد به همراه جداول و نمودار ها در فصل 5 به تفصیل ارائه شده است.
شکل 20) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه
4-2-1-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 15 طبقه
همانطور که در فصل قبل ذکر شد، دیوارها به گونه ای چیده شده است که به شکل رایج اصطلاحا مستطیلی میباشد که در قسمت پخی سازه، دیواری اعمال نشده است که در شکل 21 نمای سه بعدی آن قابل مشاهده میباشد.