دانلود مقاله دانشجویان دختر و توسط نرم افزار

* معنی داری در سطح 05/0
میانگین
Widget not in any sidebars

میانگین
تجربی
تجربی
کنترل
کنترل
درد
درد
نمودار4-5: مقایسه میزان تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر درد در دو گروه تجربی بعد از اعمال پروتکل و گروه کنترل
5-1 مقدمه
در فصل قبل تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش های آماری مربوطه و نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. در این فصل ابتدا خلاصه تحقیق حاضر ارائه شده و سپس در بخش بحث و بررسی به مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقیق با سایر تحقیقات و همچنین توجیه علمی نتایج بدست آمده در تحقیق به همراه نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
5-2 خلاصه تحقیق
گردن درد یکی از بیماری های شایع (بالغ بر 67 %) بویژه در کشورهای صنعتی می باشد، که اکثر گروه های سنی حتی افراد جوان را شامل می شود. در بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی در دانشجویان ایتالیایی شایع ترین علامت، درد گردن(69%) و به دنبال آن درد مچ دست(53%)، شانه(49%)و بازو(8%) بود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر تاثیر تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت گردن در دانشجویان دختر با گردن درد غیراختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. آزمودنیهای این تحقیق را 30 دانشجو مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تشکیل دادند که در پایان 8 هفته تعداد سه نفر از گروه تجربی به دلیل عدم حضور منظم در برنامه تمرینی و تعداد دو نفر در گروه شاهد به دلیل عدم حضور در مرحله تست گیری پایانی از مطالعه حذف شدند و در نهایت گروه تجربی به 12 و گروه کنترل به 13 نفر رسید. افراد گروه تجربی را با میانگین و انحراف استاندارد سن 29/2 ±83/23، وزن 46/9 ±56 و قد65/4 ±33/160 و گروه کنترل را با میانگین و انحراف استاندارد سن55/1 ±62/23، وزن 88/7 ±92/55 و قد89/6 ±38/ 163 تشکیل می دادند . به منظور ارزیابی میزان شدت گردن درد از مقیاس پیوسته بصری Visual Analogue Scale (VAS) استفاده شد. برای بررسی تعادل از دستگاه تعادل سنج بایودکس و بررسی حس وضعیت از کلاه با نشانگر لیزری(درجه) استفاده شد . تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار 16SPSS انجام گرفت. از آزمون های t مستقل و t وابسته جهت مقایسه میانگین در دو گروه و یک گروه در سطح معناداری قابل قبول 05/0> p استفاده شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق، وجود اختلاف معنادار را در تاثیر تمرینات ثبات دهنده در گروه تجربی بر میزان حس وضعیت(چرخش به راست001/0P=، چرخش به چپ001/0 P=و فلکشن026/=0P)، درد(022/P=0) و تعادل کلی(004/P=)، قدامی-خلفی(01/0 P=)، داخلی-خارجی(007/ 0 P=) و همچنین وجود اختلاف معنادار در تاثیر تمرینات ثبات دهنده در بین دو گروه کنترل و تجربی بر تعادل کلی(008/0 P=)، قدامی -خلفی(005/0 P=)، حس وضعیت(چرخش گردن به راست 015/0 P=، چرخش به چپ 006/0 P=، فلکشن 043/0 P=) و درد (001/0 P=) را نشان داد. اختلاف معناداری در تاثیر تمرینات ثبات دهنده در شاخص داخلی-خارجی تعادل در بین گروه کنترل و تجربی علیرغم پیشرفت، دیده نشد (19/0P=).
5-3 بحث و تفسیر یافته ها
در این بخش با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با تحقیقات مشابه قبلی و بررسی مبانی علمی، به بحث پیرامون یافته های تحقیق پرداخته می شود.
5-3-1 بررسی تاثیر گذاری تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل دختران دانشجوی مبتلا به گردن درد غیراختصاصی
نتایج تحقیق موید آن است که، هشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل در دختران دانشجوی مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معنی داری دارد. در همین راستا 2 فرضیه زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل در دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری ندارد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...