دانلود مقاله جنسیت پاسخدهندگان و موانع و مشکلات

همانطور که مشاهده میشود مقادیر به دست آمده مناسبت مدل را میرسانند.
در زیر هر یک از متغیرهای در جدول فوق را تفسیر میکنیم.
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده میشود، میپردازد. این شاخص هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بودهاست.
Widget not in any sidebars

RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد. هرچه مقدار این معیار به یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است. هرچه مقدار این معیار به یک نزدیکتر باشد نتیجه گیری میشود که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI : این معیار شاخص برازش مقایسهای است. هرچه مقدار این معیار به یک نزدیکتر باشد نتیجه گرفته میشود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
GFI : این معیار شاخص برازش نیکوی است. هرچه مقدار از 0.8 بزرگتر باشد نتیجه گرفته میشود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
AGFI : این معیار شاخص برازش نیکوی تصحیح شده است. هرچه مقدار از 0.8 بزرگتر باشد نتیجه گرفته میشود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMSEA : این معیار شاخص، ریشهی میانگین توان مربعات خطا است. هرچه مقدار از 0.07 کوچکتر باشد نتیجه گرفته میشود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
4-3-6 کای دو مدل پیشنهادی
جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل معرفی شده در فوق را نشان میدهد.
جدول(4-8)کای دو مدل پیشنهادی در بانک ملت
P CMIN/DF DF CMIN
0.006 1.891 21 39.711

در جدول فوق مقدار کای دو که همان CMIN است. برای این مدل میزان آماره 39.711 ، درجه آزادی 21 و سطح معنیداری برابر 0.006 است. چون سطح معنیداری از 0.05 کمتر است، نتیجهگیری میشود که مدل رگرسیونی برازش داده شده میان متغیرهای مستقل و وابسته معنیدار و مناسب است.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه
این فصل شامل نتایج و یا یافتههای پژوهش است. که توصیف کلامی مختصری از آنچه که به دست آمدهاست ارائه میکند. همچنین بخشهایی از آمار برای تحلیل و تفسیر نتایج استفاده شدهاست. اطلاعات آماری، لازم نیز گزارش میشود. درابتدا باتوجه به مطالب بیان شده در فصول پیشین، به جمعبندی یافتههای پژوهشی به تفکیک فرضیهها پرداخته میشود و پس از آن بحث و تفسیر یافتههاست که به تبیین و تفسیر نتایج میپردازد. در ادامه در بخش محدودیتهای تحقیق به موانع و مشکلات و سایر مسائل درگیر با پژوهش اشاره میشود. و سپس پیشنهادها، ضمن تعمیم یافتهها، اشارهای به زمینههای کاربردی آنها میشود که با عنوان پیشنهادهای پژوهشی ارائه میگردد.
5-2 نتیجه گیری پژوهش
5-2-1 نتایج تجربی توصیفی
نتایج حاصل از وضعیت جنسیت پاسخدهندگان بیانگر آنست که 38 درصد افراد مورد مطالعه زنان و 62درصد را مردان تشکیل میدهند.