دانلود مقاله تولید جمعیت اولیه و ارزیابی بازخورد

If (prob < and prob) [do_widget id=kl-erq-2]
Select the ith node for this job;
When the job finishes,update the predicted completion time;
Update R and a;
}
4-4-2 مدل های سرویس چندگانه:
در مدل سرویس ساده،فرض می کنیم که تنها نوع سرویس ها را تعیین می کند.برای اطمینان سیستم گرید انواع سرویس ها را تامین می کند در این بخش ما یک سرویس ساده را برای مدل های چندگانه گسترش می دهیم.
مینیمم تابع بازخورد برای Mگره به صورت:
فرض کنیمزمان اجرایی پیشگویی شده برای nامین jobباشد.برای سرویس S بر روی mگره با n-1،jobباشد که بر روی سرویس های متفاوت اجرا می شود.درمدل سرویس های چندگانه می تواند به صورت زیر محاسبه شود:
SUBJECT TO:
تعریف می شود که:
که S’ سرویسی بر ای همانS’می باشد.
هنگامی که در زمانبندی jobها سیستم گرید ابتدا درخواستی را برای همه گره ارسال می کند،در دامنه پذیرش فرآیند ممکن است این درخواست این درخواست پذیرفته شود یا پذیرفته نشود به همین منظور تابع بازخورد به صورت زیر تعریف می شود:
زمانی که i=1,2,…,m-1باشد وj=1,2,…,|p| اندازه تعداد job و جمعیت باشد pj بیان کننده jامین جمعیت مستقل و F(ni) تابع بازخورد را تعریف می کند.
الگوریتم کلی زمانبندی jobها در الگوریتم های تطبیقی به صورت زیر است:[9]
Compute for m=1,…,M and n=0,…,N;
Do while (receiving a task framing N){
T=0;initialize p(t);evaluate p(t);
While not finished do{
T=t+1;
Select p(t) from p(t-1);
Reroduct pairs in p(t);
Evaluate p(t);
} }
هر گره حالت load هر job را بررسی می کند و اطلاعات مربوط به ان jobرا ذخیره می کند که شامل شماره job فعلی در حال اجرا و میانگین زمان تکمیل job ها که با نشان داده می شود.کاربر الگوریتم ژنتیک در سطح زمانبندی برای تولید جمعیت اولیه از jobها و ارزیابی بازخورد هر گره می باشد و عملکرد عملگرهای ژنی برای بازخورد بالا و جهش ژنی برای تولید جمعیت جدید باید بالا باشد.فرآیند ژنتیک پیوسته با جمعیت جدید نتیجه ای نزدیک به بهینه برای jobها بدست می آورد.میانگین زمانی اجرا برای n تا job با M گره از رابطه زیر بدست می آید:
4-5 الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی منابع گرید در گریدهای محاسباتی[10]
یک زمانبند مولفه ای برای مدیریت منابع در سیستم های بر پایه گرید می باشد.faster برای سیستم های گرید و مدیریت این سیستم ها برای کاربرد و نگاشت منابع با کارآیی بالا و سیاست های زمانبندی و load کردن منابع با بهترین زمانبندی تعریفی را ارایه نمود.یک سیستم زمانبند واسطی بین user و منابع گرید می باشد.زمانبندی jobها در گرید یا خوشه بندی task ها برای گره های محاسباتی یک مساله از مرتبه NPسخت(hard-NP) می باشد.مساله زمانبندی شامل سه مولفه اصلی می باشد:Coustomersl(مشتریان)،منابع و سیاست های زمانبندی،سیاست ممکن است که یک سیستم زمانبندی را در سطح کاربردی و روش های نگاشت jobها برای منابع بکار گیرد.سیاست انتخاب شده برای پیاده سازی زمانبندی تحت تاثیر userها و منابع می باشد.