دانلود مقاله تصادف رانندگی و مورد معامله


Widget not in any sidebars
2ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
3ـ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداو ل در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر رو ی تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای و یژه شکار حیوانات آبزی.
4 ـ از دیوار بالا رفته یا حِرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دو لت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأ مور دو لتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سُکنی یا مُهیّا برای سُکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 ـ هرگاه سرقت مقرو ن به آزار باشد و یا سارق مُسلّح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضَربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز و اقع شده باشد علاو ه بر مجازات جَرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.
ماده 653 ـ هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان مُحارِب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا(74) ضَربه محکوم می شود.
ماده 654 ـ هرگاه سرقت در شب و اقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامِل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامِل اسلحه() عنوان مُحارِب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می باشد.
ماده 655 ـ مجازات شرو ع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضَربه می باشد.
ماده 656 ـ درصورتی که سرقت جامع شرایط حدّ نباشد و مقرو ن به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضَربه شلاق محکوم می شود:
1 ـ سرقت در جایی که محل سُکنی یا مُهیّا برای سُکنی یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها و اقع شده باشد.
2 ـ سرقت در جایی و اقع شده باشد که به و اسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حِرز را شکسته باشد.
3 ـ درصورتی که سرقت در شب و اقع شده باشد.
4 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدو م خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدو م خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدو م به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار و ی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کارو انسرا و کارو ان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 ـ هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658 ـ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حدّ نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659 ـ هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دو لت یا با سرمایه دو لت یا سرمایه مشترک دو لت و بخش غیردو لتی یا به و سیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردو لتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 660 (اصلاحی 22/8/1387) ـ هرکس بدو ن پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاو ه بر جبران خسارت و ارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت و ارده محکوم خواهدشد. چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 661 ـ در سایر موارد که سرقت مقرو ن به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک رو ز تا دو سال و تا (74) ضَربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 ـ هرکس با علم و اطلاع یا با و جود قرائن اطمینان آو ر به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.