دانلود مقاله بهبود عملکرد و فضاهای باز

در طراحی سازه های قاب- دیوار مرسوم است که در طبقات بالای ساختمان، در مکان هایی که به تعدادکمتری عبورگاه آسانسور نیاز است، ابعاد دیوارهای برشی و هسته ها را کاهش داده یا بکلی حذف می کنند. مساله قطع یا کوتاه شدن بعضی از اعضاء و چگونگی تاثیر آن بر سختی سازه را می توان در مقایسه با رفتار سازه قاب- دیوار شامل دیوارهای برشی و هسته های به ارتفاع کامل، بررسی نمود.
Widget not in any sidebars

آنالیز سازه قاب- دیوار” تمام ارتفاع” بیانگر آن است که در منطقه پایین سازه، قاب و دیوار در تحمل لنگر و برش خارجی سهیم هستند. در منطقه بالای نقطه عطف خمش لنگر دیوار معکوس شده و هم جهت با لنگر خارجی عمل می کند. در نتیجه، لنگر قاب از لنگر خارجی بیشتر خواهد شد. در بالاترین منطقه سازه، یعنی در بالاترین تراز، برش دیوار نیز معکوس میگردد. در نتیجه، برش قاب هم از برش خارجی بیشتر می شود. بنابراین، اگر در بالای نقطه عطف خمش، دیوارها قطع گردند و یا تعداد آنها کاهش یابد، لنگر قسمت های بالای قاب تقلیل می یابد، و چنانچه قطع و یا کاهش تعداد دیوارها در بالاترین تراز انجام پذیرد، هم لنگر و هم برش قاب کاهش داده می شود. در هر دو حالت مزبور، حذف دیوارها بر تغییرمکان بالای سازه تاثیر بسیار ناچیزی خواهد داشت و حتی ممکن است باعث کاهش مختصر تغییر مکان گردد.
بنابراین، روش عملی طرح دیوارهای کوتاه شده آن است، که ابتدا سازه را با تمام دیوارها و هسته ها (بدون قطع نمودن آنها) آنالیز نمود و سپس با استفاده از نتایج، دیاگرام تغییرمکان سازه را رسم و نقطه عطف خمش را پیدا کرد. سپس می توان، تعدادی از دیوار ها و هسته ها را در منطقه بالای نقطه عطف خمش و بدون کاهش سختی جانبی سازه، قطع نمود. با استفاده از توضیحات فوق، می توان گفت که درصورت نیاز به فضاهای باز بزرگ در طبقات میانی و یا در شرایط تغییر پلان سازه، قطع تعدادی از دیوارها یا هسته ها در صورتی که این کار در بالای نقطه عطف خمش صورت پذیرد. هیچگونه کاهشی در سختی جانبی سازه ایجاد نخواهد کرد.
2-9-خلاصهی تحقیقات پیشین در رابطه با چیدمان دیوارهای برشی
محققان و متخصصان در سرتاسر جهان، تلاش ها و تحقیقات زیادی در رابطه با طراحی و بررسی دیوارهای برشی، شکل آنها، و راه کارهایی برای بهبود عملکرد این سیستم سازه ای به عمل آورده اند.
هجل و چوپرا در تحقیقات خود با استفاده از تحلیل طیفی بیان کردند که در سیستمی که از لحاظ پیچشی سخت است، مود اصلی، حرکت جانبی است و مود دوم پیچشی است. بر خلاف این، در سیستم هایی که به لحاظ پیچشی ( انعطاف پذیر) نرم است، مود آن جانبی یا پیچشی نیست. در نهایت، برای سیستم های با فرکانس غیر مزدوج خیلی نزدیک بهم حرکت های جانبی و پیچشی مشابه است.[14]
تحقیقات گسترده ای بر روی عملکرد ساختمان های نامتقارن در محدوده الاستیک صورت گرفته است و قیود پیچشی آیین نامه ای برای آنها پیشنهاد شده است اما، تحقیقات محدودی بر روی پاسخ غیر الاستیک پلانهای نامتقارن صورت گرفته که همگی محدود به ساختمان های یک طبقه هستند.
نیکولاس باکاس در تحقیقات خود به بررسی اثر پیچش بر هزینه نهایی و هزینه طول عمر سازه پرداخته است. و بیان داشته است که اثر پیچش زمانی فعال می شود که مرکز جرم و مرکز سختی یک سیستم سازه ای بر هم منطبق نباشند و در این صورت سیستم، خروج از مرکز نامیده می شود. هنگامیکه چنین سیستمی تحت تحریک دینامیکی قرار بگیرد، نیروهای اینرسی بر مرکز جرم و نیروهای مقاوم بر مرکز سختی اثر می کنند. کوپل حاصله از این نیروهای خلاف جهت، اثر پیچشی ایجاد می کنند. بر همین اساس با بررسی طراحی الاستیک ساختمان نامنظم بتنی مسلح در 3 طبقه مشاهده کرد که با کاهش فاصله بین مرکز جرم و سختی از 133 سانتی متر به 2.26 سانتی متر، ستون های با مقطع کوچکتری در مدل بهینه استفاده شده است و در نتیجه آرماتورهای طولی کمتری مورد نیاز است.
هم چنین نتیجه گرفت، تاثیر خروج از مرکز بودن مرکز جرم نسبت به مرکز سختی، در پاسخ لرزه ای ساختمانها بسیار مهم است. کاهش دادن فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی به کاهش چشم گیر کرنش های پیچشی در المان های قائم منجر می شود. و بنابراین مشخصا طراحی مقرون به صرفه المان های سازه ای را نتیجه می دهد.
باخمن در کتاب خود به این قضیه اشاره کرده است که درصد بالایی از تخریب های ساختمانی، و حتی فرو ریزش ها بدلیل چیدمان نادرست ستون ها و دیوارهای برشی بوده است، زیرا به لرزش های ترکیبی پیچشیانتقالی سیستم سازه ای اجازه بروز داده است، که به دلیل محدودیت های معماری و آیین نامه ای این مشکل رایجی بین ساختمان های بتنی مسلح است.[15]
در تحقیقات مرتضایی و خیر الدین بر روی عملکرد دیوارهای برشی T شکل در مقایسه با دیوارهای مستطیلی، ساختمان های مورد مطالعه در ETABS و NONLACS آنالیز گردیده است و تحت ممان های مثبت و منفی، پارامترهای موثر بر روی رفتار دیوار برشی T شکل و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نحوه رفتار دیوار های برشی T شکل و مستطیلی با هم مقایسه شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، وقتی بال دیوار برشی T شکل در فشار قرار می گیرد، شکل پذیری بیشتری را دیوار برشی از خود بروز می دهد. همچنین یک دیوار برشی T شکل مقاومت جانبی بالاتری را نسبت به یک دیوار برشی با مقطع مستطیل داشته و سبب کاهش تغییر مکان و برش منفی در طبقات بالای ساختمان می شود. با توجه به عملکرد سه بعدی دیوار برشی T شکل، می توان آن را در دو جهت ساختمان به عنوان سیستم مقاوم در برابر زلزله مورد استفاده قرار داد.[16]
شمسایی و همکارانش در تحقیقات خود با هدف بهبود مقدار مصالح مصرفی و تغییر مکان جانبی، به بررسی چیدمان های متفاوت پانل های برشی سازه در ارتفاع پرداخته اند و هفت نوع چیدمان را در دو ساختمان 16 و 32 طبقه ای، از نظر تغییر مکان جانبی مقایسه کرده اند، و به این نتیجه رسیده اند که جا بجایی جانبی در اثر چیدمانی به شکل بادبندی در پانل های ارتفاعی، 70 تا 80 درصد نسبت به حالت متداول ثابت در ارتفاع، کاهش یافته است.این چیدمان ها را در شکل زیر مشاهده می شوند. بر اساس نتایج این تحقیق چیدمان های شماره 2و 3 بهترین عملکرد سازه ای از نظر تغییر مکان را داشته اند.[17]
شکل 3 )چیدمان های مختلف پانل های برشی
لی و همکارانش در تحقیقات خود به بررسی چیدمان و ارتفاع قطع مناسب دیوارهای برشی در یک سازه کاملا متقارن 18 طبقه پرداخته اند و زمان تناوب، برش پایه و جا بجایی انتهایی سازه را در هر کدام مورد مقایسه قرار دادند و به نتایج زیر رسیدند:
دیوارهای برشی خارجی در وسط اضلاع عملکرد بهتری دارند تا در گوشه ها
دیوار های برشی در بخش مرکزی ساختمان بهتر از دیوارهای خارجی عمل می کنند
فرکانس طبیعی ساختمان به هر دوی چیدمان و ارتفاع دیوارهای برشی وابسته است
چنانچه دیوارها تا انتهای ارتفاعی ساختمان ادامه نیابند نتایج مطلوبی در جا بجایی ساختمان مشاهده می شود.[18]
مرتضایی و خاتمی با مدل نمودن سه ساختمان بتن آرمه نامنظم با دیوارهای برشی در اشکال مختلف، رفتار هر یک از دیوارها، درصد جذب برش و تغییر مکان سازه در شرایط یکسان بارگذاری ثقلی و لرزه ای مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این تحلیل ها نشان داده است که عملکرد دیوارهای برشی بالدار در کنترل تغییر مکان و جذب برش یسیار مفیدتر از دیوارهای برشی مستطیلی رایج در ساختمان ها می باشد. این امر بدین دلیل است که بال دیوارهای برشی بالدار با تاثیر گذاری همزمان در هر دو جهت رفتار سازه را تا حد زیادی بهبود می بخشد. کاهش تغییر مکان نسبی، جذب برش بیشتر و تولید برش منفی کمتر نسبت به دیگر اشکال دیوارها، دیوار برشی Z شکل را متمایز از سایر اشکال دیوار نشان می دهد.[19]
شکل 4)اشکال مختلف دیوار برشی
در تحقیقی که توسط خیر الدین و خاتمی صورت گرفته است، دیوارهای برشی U شکل و Z شکل را با هم مقایسه کرده اند. رفتار خطی آنها در سه ساختمان 12 و 16 و 20 طبقه منظم بررسی شده استو میزان جابجایی جانبی و برش منفی آن ها باهم مقایسه شده است. در تحلیل غیر خطی این مدل ها نیز به بررسی میزان مقاومت نهایی، شکل پذیری و بار ترک خوردگی پرداخته شده است. این تحلیل ها بیانگر این نکته بوده است که اگر از دیوار انتظار رفتاری غیر خطی باشد، دیوار برشی U شکل، نتایج مفیدتری نسبت به مدل Z شکل ارائه کرده است. در رفتار خطی، دیوار برشی Z شکل تا 10 درصد کمتر از دیوار U شکل، برش منفی بروز داده است. همچنین در این مدل از دیوار برشی، جابجایی جانبی تا 30 درصد کمتر از دیوار U شکل ارائه بوده است. دیوار U شکل ضمن جذب برش بیشتر از مدل Z شکل، شکل پذیری بیشتری را از خود بروز داده است.که با توجه به نوع پیکره بندی دیوار برشی U شکل، می توان از این دیوار برشی در محیط راه پله استفاده نمود و در باربری لرزه ای، انتظار رفتار غیرخطی بهتری داشت.[20]
3- فصل سوم- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی
شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی
3-1 مقدمه