دانلود مقاله با موضوع ملاحظات اخلاقی و آمار استنباطی


Widget not in any sidebars

4- نشستن از حالت ایستاده
5- جابجا شدن
6- ایستادن بدون حمایت با چشمان بسته
7- ایستادن بدون حمایت و پاهای به هم چسبیده
8- خم شدن به جلو با دستان کشیده
9- برداشتن جسمی از روی زمین
10- چرخیدن و نگاه کردن پشت سر از سمت راست و از سمت چپ
11- چرخیدن 360 درجه
12- تماس متناوب پاها با چهار پایه
13- ایستادن بدون حمایت (حالتی که پاها در امتداد هم قرار دارند)
14- ایستادن روی یک پا بر اساس معیار ارائه شده در آزمون.
در کلیه موارد فوق به کمترین حد انجام شده نمره داده شد و نمره نهایی فرد در این آزمون حاصل جمع امتیازات مذکور بود.و حداقل امتیاز هر آزمون (0) و حداکثر آن (4) است. در نتیجه حداکثر نمره هر فرد از کل آزمون(56) می باشد.
3-7 روند انجام آزمون:
1- هر یک از وظایف عملکردی مورد نظر در انجام آزمون های این مقیاس ترجیحا به صورت عملی برای آزمودنی نمایش داده شد و یا در صورت عدم امکان نحوه انجام آزمونها به صورت مکتوب در اختیار آزمودنی قرار گرفت و در صورت نیاز بصورت شفاهی توسط آزمونگر به آنها توضیح داده شد.
2- در حین نمره دادن به هر ازمون حداقل نمره مشاهده شده از عملکرد آزمودنی ثبت شد. یعنی در صورت تردید بین دو نمره انتخاب نمره پایین تر ارجحیت داشت.
3- در بسیاری از آزمون ها، آزمودنی باید یک وضعیت تعریف شده را برای مدت زمان مشخصی حفظ کند. هر چه آزمودنی نتواند زمان یا مسافت مورد نظر را تامین نماید و یا در حفظ وضعیت خواسته شده نیاز به حمایت و کمک داشته باشد، نمره او پایین تر است به آزمودنی توضیح داده شد که هدف حفظ تعادل مناسب در انجام عملکردهای مورد انتظار در هر آزمون است.
4- در بعضی آزمونها انتخاب اینکه آزمودنی از کدام اندامش(راست یا چپ) برای انجام عملکرد مورد نظر استفاده کند در اختیار خود او بود.
3-8 ملاحظات اخلاقی
1-از تمام افراد مورد مطالعه موافقت آگاهانه اخذ شد.
2-مراقبت و نظارت کامل و کافی از طریق محقق در حین انجام آزمون ها برای پیشگیری از هر گونه آسیب یا زمین خوردن پیش بینی شد.
3-اطلاعات شخصی افراد که در طی تحقیق در اختیار محقق قرار گرفت محافظت می گردید.
4-افراد مورد مطالعه مختار بودندتا در هر مرحله از تحقیق بنا به میل خود و به هر علتی یا حتی بدون هیچگونه علت خاصی از شرکت در تحقیق منصرف شوند.
3-9روش آماری
برای توصیف داده ها و تعیین گرایشهای مرکزی و پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد.با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آمار استنباطی پارامتریک استفاده شد. برای اطمینان از توزیع نرمال داده ها از آزمون نرمالیتی کلموگرو-اسمیرنو استفاده شد. برای مقایسه تاثیر فعالیت بدنی بر تعادل در بین گروههای مورد مطالعه از روش آماری تی تست مستقل و برای مقایسه میزان تعادل درچهار گروه از روش آماری ANOVA و آزمون تعقیبی LSD در سطح آلفای 0.05 استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و ترسیم نمودارها از نرم‌افزار SPSS 5/13 واکسل استفاده گردید.
3-10طرح شماتیک تحقیق