دانلود مقاله با موضوع فن آوری اطلاعات و محدودیت زمانی


Widget not in any sidebars

در این روش پس از آنکه گزینه ها و شاخص ها مشخص شد،بین شاخص ها،مقیاسات زوجی انجام می گیرد.در گام بعد برای هر شاخص بین گزینه ها مقیاسات زوجی انجام می گیرد.سپس از الگوریتم زیر پیروی می کنیم:
الف)به هنجار کردن ماتریس زوجی
ب)به دست آوردن میانگین حسابی ماتریس به هنجار شده مقیاسات زوجی(وزن های نسبی(
ج)ضرب وزن های نسبی شاخص ها در میانگین حسابی گزینه ها
3-4) جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. تعدادی از عناصر جامعه که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند، جامعه آماری را تشکیل می دهند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده آن جامعه آماری از سایر جوامع می باشد. صفتی که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک باشد، صفت مشترک(ثابت) نامیده می شود(طورانی، 1387،ص1)
بنابراین جامعه آماری تحقیق حاضر،شامل 45 نفر از خبرگان فعال در صنعت بیمه سلامت در شهرستان رشت و 16 شهرستان تابعه استان گیلان می باشند.
3-5) نمونه آماری
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری ( اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند( سکاران، 1390).
برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز جهت برآورد پارامتر مورد نظر باید میزان اشتباه مجاز (d) در برآورد پارامتر را در نظر گرفت. از آنجا که مقدار اشتباه نمونه گیری در نمونه های مختلف متفاوت است، می توان با نمونه گیری احتمالی و تعیین فاصله اطمینان میانگین، احتمال وقوع اشتباه را در سطح مورد نظر محاسبه کرد. معمولا سطح اطمینان (ضریب اطمینان) 95/0 یا 99/0 اختیار می شود (سرمد و همکاران، 1391، 187).
بر اساس قضیه حد مرکزی اگر نمونه های تصادفی ساده از جامعه ای که دارای میانگین و انحراف معیار مشخص است، ‌انتخاب شوند، با بزرگ شدن حجم نمونه های انتخابی به علت توزیع نرمال میل می کند. نکته مهم تر اینجاست که این قضیه محدود به جامعه نرمال نیست . در مثال کاربردی، ‌به عنوان یک قاعده سر انگشتی هرگاه تعداد نمونه بیش از 30 باشد (n>30) می توان گفت توزیع نمونه نرمال است (نوفرستی ، 1376 ، 20 ) .
ارائه پرسشنامه به همه افراد شاغل در صنعت بیمه سلامت با توجه به محدودیت زمانی پژوهش نه قابل توجیه به نظر می رسد و نه امکان پذیر خواهد بود. در نتیجه ضرورت دارد که تعداد اشخاص مورد آزمون را به نحوی کاهش داد. لذا با استفاده از فنون نمونه گیری و با توجه به تعداد اعضای آماری قابل قبول ، اعضای نمونه مورد آزمون به حداقل خواهد رسید .
با توجه به اینکه روش تحقیق فوق سلسله مراتبی می باشد تعداد نمونه منطبق بر جامعه آماری می باشد.بدین منظور پرسشنامه ها بین 45 نفر از متخصصین، خبرگان در حیطه فن آوری اطلاعات و بیمه به صورت حضوری و الکترونیکی توزیع گردید.
3-6) روش نمونه گیری
دو نوع اصلی طرح نمونه برداری وجود دارد: نمونه برداری احتمالی بوده است. در نمونه برداری احتمالی، اعضای جامعه شانس یا احتمال شناخته شده ای دارند که به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب شوند. طرحهای نمونه برداری احتمالی موقعی به کار می رود که معرف بودن گروه نمونه برای اهداف تعمیم پذیری دارای اهمیت باشد. اما در مواردی که زمان یا عاملهای دیگر به جای تعمیم پذیری ملاک باشند، معمولا نمونه برداری غیر احتمالی به کار گرفته می شود( سکاران، 1390). روش نمونه گیری احتمالی و به صورت هدفمند شامل 45 نفر از خبرگان واقع در 16 شهرستان استان گیلان خواهد بود.
جدول 1-3) نحوه توزیع و جمع آوری پرسش نامه
تعداد برگشت داده نشده
تعداد برگشتی غیر قابل استفاده
تعداد برگشتی
تعداد توزیع شده
شعب
5