دانلود مقاله با موضوع فن آوری اطلاعات و فناوری اطلاعات


Widget not in any sidebars
190/0
وجود قوانین و مقررات حقوق لازم در کشور
3
4
188/0
ایجاد شفافیت در سیاستگذاری فناوری اطلاعات
4
2
252/0
هماهنگی و همکاری بین بخش ها و واحد های مختلف بیمه
5
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1) مقدمه
بعد از انجام تجزیه و تحلیل دادهها و تحلیل یافتههای تحقیق در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راه کارها میپردازد. در کلیه تحقیقات و بالاخص تحقیقات علوم انسانی فصول نهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور معمول در این فصول، نتایج تحقیق و چکیده یافتهها ارائه میشود و در حقیقت محقق، نتیجه کار خود را مشاهده مینماید. ارائه راهکارها و پیشنهادها از جمله کارهای دیگری است که در این فصول انجام میگردد. این پیشنهادات معمولاً بر اساس تجربیات محقق در طول تحقیق حاصل شده و مرجع مناسبی برای پژوهشهای آتی می باشد.
در فرآیند هر پژوهش ، نتایج آن اهمیت بسزایی دارد، چه بسا این نتایج می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب مفید فایده واقع شود.
5-2) نتایج مربوط به مشخصات عمومی نمونه های تحت آزمودن
7/66 درصد افراد مورد آزمون را مرد و 3/33 درصد را زن تشکیل داده اند.که نشان دهنده 2 برابری نفرات گروه آقایان نسبت به خانم ها می باشد.
نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سنی بیانگر این است که کمترین گروهای سنی مربوط به دو گروه سنی بالای 50 سال و بین 21-30 با درصدی مشابه به میزان 6/15 می باشد. بیشترین سن حدوده 6/35 درصد بین 31 تا 40 سال بوده است و حدوده 3/33 درصد بین 41 تا 50 سال سن داشتند.
نتایج حاصله در رابطه با وضعیت تحصیلی افراد بیانگر این است که9/28 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانس و 6/35 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات فوق لیسانس و 4/4 درصد دکتری تخصصی و 1/11 درصد از بیمه شدگان دارای تحصیلات پزشک عمومی و 4/4 درصد پزشک متخصص و 6/15 درصد پزشک فوق تخصص بوده اند. همچنین با توجه به مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان می توان اینگونه بیان نمود که بیشتر افراد تحت آزمون دارای مدرک فوق لیسانس بوده است.
نتایج حاصله در رابطه با وضعیت گرایش تحصیلی افراد بیانگر این است که20 درصد از پاسخگویان دارای گرایش فن آوری اطلاعات و 8/37 درصد گرایش مدیریت بیمه و دو گروه از پاسخگویان به میزان 3/13 درصد دارای گرایش تحصیلی حقوق و پزشک عمومی بوده اند. با توجه به مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان می توان اینگونه بیان نمود که بیشتر افراد تحت آزمون دارای مدرک فوق لیسانس بوده است.